Pressmeddelanden

  Nyemissionsmemorandum

  13 maj, 2024

  Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 13 maj till och med 27 maj 2024. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

  Läs mer

  Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

  26 april, 2024

  Styrelsen beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2024-04-26. Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning. Emissionslikviden skall i angiven prioritetsordning användas...

  Läs mer

  Kommuniké bolagsstämma Implementa Sol AB (publ)

  26 april, 2024

  På bolagsstämman 2024‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2023 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januar – 31 mars 2024

  24 april, 2024

  Nettoomsättningen för Q1 2024 uppgick till 1 504 tkr (4 099 tkr). Resultatet för Q1 2024 uppgick till -710 tkr (57 tkr). Orderingången under Q1 2024 uppgår till 2,0 Mkr (2,6 Mkr). Bolagets resultat per aktie 2024-03-31 uppgår till -0,01...

  Läs mer

  Rättelse Publicering av årsredovisning 2023

  5 april, 2024

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News. I tidigare utgivet pressmeddelande saknades följande utdrag ur revisionsberättelsen...

  Läs mer

  Publicering årsredovisning 2023

  5 april, 2024

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Denna information är sådan information som...

  Läs mer

  Servicepartneravtal tecknas med Sigenergy

  3 april, 2024

  Implementa Sol AB (publ) har signerat Servicepartneravtal med Sigenergy Technology Co. Ltd efter genomgången och godkänd certifiering. Implementa kommer därmed att utöka sin produktportfölj som består av solenergiprodukter, energilagring/batterier och installationer av dessa samt stödtjänster och service. Sigenergys energilagringsprodukter...

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  27 mars, 2024

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 26 april 2024 klockan 13.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 12.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd...

  Läs mer

  Implementa Sol AB (publ) – Rättelse av tidigare pressmeddelande med felaktig hänvisning till MAR

  14 mars, 2024

  Pressmeddelandet som publicerades tidigare idag, den 14 mars 2024 kl. 13.30, innehöll en felaktig hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i pressmeddelandet innehöll ingen insiderinformation. Korrekt hänvisning ska vara till lag (2007:528) om värdepappersmarknaden som framgår nedan. I övrigt är...

  Läs mer

  Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  14 mars, 2024

    På extra bolagsstämman 2024‐03‐14 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Stämman beslöt enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande: Ändamålet med minskningen är täckning av förlust. Bolagets aktiekapital ska minskas med...

  Läs mer