Meddelande om beslut om ansökan om konkurs

7 juni, 2024

Styrelsen konstaterar att utfallet i den företrädesnyemission som genomfördes 13-27 maj 2024 för att enligt styrelsens intentioner vidareutveckla och stärka Implementa Sol ABs verksamhet inte är tillräckligt för att säkerställa driften av bolaget de närmaste 12 månaderna. Intäkterna samt orderstocken är otillräckliga på grund av det i dagsläget mycket låga intresset för solenergi samt yttre marknadsfaktorer som ränteläge och konjunktur. Solenergimarknaden samt när en återhämtning av densamma kan tänkas ske är i dagsläget ytterst svårbedömt samtidigt som tillgången generellt sett på tillväxtkapital är minimal. Att genomföra ytterligare nyemissioner eller hitta en intressent som vill överta verksamheten inom en kort tidsram bedömer styrelsen vara obefintliga.

Styrelsen bedömer med ovanstående förutsättningar att bolaget inte kan fortsätta sin verksamhet och har därför beslutat att ansökan om konkurs i Implementa Sol AB skall inlämnas till Lunds Tingsrätt per 2024-06-07.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för  offentliggörande 2024-06-07 kl. 08:20 CET.

Tillbaka