Bolagsstyrning

Implementa Sol AB följer Svensk Kod för Bolagsstyrning (”Koden”) i de delar som är relevanta för Bolaget. Koden kompletterar de externa regler som påverkar Bolagsstyrning, vilket huvudsakligen konstitueras av Aktiebolagslagen och Bokföringslagen. Implementa Sol ABs räkenskapsår är 1 Jan – 31 Dec. Avvikelser från Koden redovisas i den Bolagsstyrningsrapport som finns infogad i årsredovisning för 2022.

Informationspolicy

Styrelse

Helene Vester

Styrelseordförande

Margareta Krook

Styrelseledamot och VD

Bengt Jeppsson

Styrelseledamot

Gert Thell

Styrelseledamot

Ledande befattningshavare

Margareta Krook

Styrelseledamot och VD

Revisor

Mazars AB

Anders O Persson, Auktoriserad revisor som huvudansvarig.

Kontorsadress: Lilla Strandgatan 19, 261 22 Landskrona.

Valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot – eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört – skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen för högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning 2024.

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen kan nås via info@implementa.se

Bolagsordning

Org nr 556581-9272

Antagen 2020-03-06

§1 Firma

Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar energi, medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljonfyrahundratretusen etthundranittiosex (1 403 196) kronor och högst femmiljoner sexhundratolvtusensjuhundraåttiofyra (5 612 784) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara femtio miljoner (50 000 000) aktier samt högst tvåhundra miljoner (200 000 000) aktier. Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas.

I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5)

ledamöter, med lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§6 Revisor

En (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma för tiden intill slutet av fjärde årsstämman efter revisorsvalet.

§7 Kallelse

Kallelse till samtliga bolagsstämmor skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen.

Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställandedirektör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Röstberättigande

Vid årsstämma samt extra bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§11 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).