Pressmeddelanden

  Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

  14 september, 2023

  Styrelsen har 2023-09-14 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2023-04-26 gällande fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma. Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets...

  Läs mer

  Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

  25 augusti, 2023

    Resultatet för första halvåret 2023 uppgick till 162 tkr (-268 tkr), varav Q2 utgjorde 105 tkr (-102 tkr). Nettoomsättningen för första halvåret 2023 uppgick till 9 098 tkr (4 161 tkr), varav Q2 utgjorde 4 999 tkr (2...

  Läs mer

  Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  26 april, 2023

  På bolagsstämman 2023‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2022 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

  21 april, 2023

  Nettoomsättningen för Q1 2023 uppgick till 4 099 tkr (1 873 tkr). Resultatet för Q1 2023 uppgick till 57 tkr (-166 tkr). Orderingången under Q1 2023 uppgår till 2,6 Mkr (2,7 Mkr). Bolagets resultat per aktie 2023-03-31 uppgår till...

  Läs mer

  Publicering av årsredovisning 2022

  5 april, 2023

  Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Denna information är sådan information som...

  Läs mer

  Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

  27 mars, 2023

    Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

  Läs mer

  Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

  24 februari, 2023

  Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 9 309 tkr (7 077 tkr), varav Q4 utgjorde 2 761 tkr (1 998 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för 2022 uppgick till -1 846 tkr...

  Läs mer

  Senareläggande av publicering av bokslutskommuniké Q4 2022

  9 februari, 2023

  Implementa Sol AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommuniké Q4 2022 (1 januari – 31 december 2022) kommer att publiceras den 10 februari 2023. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 24 februari 2023.   Styrelsen

  Läs mer

  Valberedning inför bolagsstämma 2023

  25 januari, 2023

  I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2022 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2022. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

  Läs mer

  Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

  18 november, 2022

  Nettoomsättningen för Q1-Q3 2022 uppgick till 6 548 tkr (5 078 tkr), varav Q3 utgjorde 2 386 tkr (1 365 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2022 uppgick till -442...

  Läs mer