Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

3 november, 2023
  • Nettoomsättningen för Q1-Q3 2023 uppgick till 12 262 tkr (6 548 tkr), varav Q3 utgjorde 3 164 tkr (2 386 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för Q1-Q3 2023 uppgick till -153 tkr (-442 tkr), varav Q3 utgjorde -315 tkr  (-174 tkr).
  • Orderingången under Q1-Q3 2023 uppgår till 4,4 Mkr (12 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2023-09-30 uppgår till -0,003 kr (-0,008 kr).
  • Efter periodens utgång har Bolaget genomfört nyemission med företräde för aktieägarna. Nyemissionen förstärkte kassan med 1,41 Mkr före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 350 tkr. Emissionslikviden skall användas till att accelerera verksamheten.

 

VD har ordet

En kraftig boost i affärsverksamheten med en fördubblad nettoomsättning!

Under Q1-Q3 2023 har vår verksamhet upplevt en rejäl ökning i aktivitet, vilket är resultatet av våra investeringar i utökad arbetskraft under 2022 och i början av 2023. Dessa satsningar har möjliggjort en utvidgad försäljning och installationshastighet. Nettoomsättningen har under Q1-Q3 2023 haft en imponerande ökning och nästan fördubblats till 12 262 tkr (6 548 tkr) jämfört med samma period 2022. Trots negativa valutaväxlingar och nedgång i ekonomin, har vi ett förbättrat resultat för Q1-Q3 2023 på -153 tkr (-442 tkr) jämfört med samma period 2022.

En mer offensiv säljstrategi

Under sen vår till höst 2023 har omvärldsläget med ökade räntor, inflation och en allt svagare svensk krona påverkat byggsektorn hårt och likaledes investeringsviljan hos privatpersoner, lantbruk och företag som alla fått ökade kostnader. För att anpassa oss till rådande marknadsläge har vi därför övergått från en selektiv hantering av förfrågningar till en mer aktiv säljstrategi.

Tillgången på komponenter har förbättrats betydligt 2023 jämfört med 2022 då komponentbristen var påtaglig, särskilt vad gäller växelriktare. Materialpriserna har minskat i takt med att tillgången på komponenter har ökat, vilket gör att lagret har kunnat minskas till en lägre nivå. Detta är fördelaktigt eftersom utvecklingen av solceller och växelriktare går snabbt. Med ett mindre lager kan vi alltid erbjuda de senaste solcellspanelerna i den högsta effektklassen och skräddarsy varje solcellsanläggning efter dess specifika behov, vilket är en central del i Implementa Sols strategi. Företagets fokus på att öka försäljningen av större solenergilösningar på tak och mark, både inom lantbruk, hästgårdar, industri och villor, förblir oförändrat.

Välutbildad personal och organisk tillväxt

Vi lägger stor vikt vid att anställa kompetent och ansvarsfull personal och se till att de är välutbildade för att säkerställa säkra och noggrant installerade solenergianläggningar som uppfyller höga kvalitetskrav. Just nu arbetar vi med att certifiera alla våra montörer. Vårt mål är att växa vår organisation för att möta det ökande intresset för våra solenergilösningar och därmed öka försäljningstakten av större solenergianläggningar. Vi har valt att öka personalstyrkan med förnuft under 2022/2023, vilket gör att vi står starka även under det konjunkturmässigt svagare 2023. Med ett växande antal anläggningar arbetar vi samtidigt på att utveckla vår servicekapacitet så att våra kunder kan få snabb och kvalificerad support.

 

För att stärka vår organisation och säkerställa ett livskraftigt företag har vi också genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna i oktober 2023. Detta har givit ett fint tillskott till kassan, vilket möjliggör en acceleration av vår verksamhet samt utveckling av vår servicekapacitet.

 

Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i november 2023

Margareta Krook, Tekn. Dr., VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 november 2023, kl 09:00 CET

Hela rapporten kan laddas ner här

Tillbaka