Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

14 mars, 2024

 

På extra bolagsstämman 2024‐03‐14 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:

 

Stämman beslöt enhälligt att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

  1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
  2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 500 000 kronor.
  3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0,0209 kr per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

Styrelsen framlade frivilligt upprättad kontrollbalansräkning per 2024-02-29 som även har granskats av bolagets revisor.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2024 kl 13:30 CET.

Tillbaka