Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

22 februari, 2024

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024.

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se samt kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

Styrelsen avser även att lägga fram kontrollbalansräkning under punkten övriga frågor på stämman.

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2024 kl 17:45 CET.

 

Bilaga 1 – Kallelse till extra bolagsstämma 2024-03-14

Bilaga 2 och 3 – Årsredovisning 2022 inkluderande revisionsberättelse

Bilaga 4 – Styrelsens redogörelse 20 kap 12 § ABL

Bilaga 5 – Revisors yttrande 20 kap 12 § ABL

 

Tillbaka