Kallelse till extra bolagsstämma

12 februari, 2024

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2024 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 mars 2024, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 11 mars 2024 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet

 

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande:

 1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 1 500 000 kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 0,0209 kr per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

 

 1. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 2. Stämmans avslutande.

 

 

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast 22 februari 2024.

 

 

Denna information är sådan som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2024 kl. 16:00 CET.

Tillbaka