Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

9 februari, 2024
  • Nettoomsättningen för 2023 uppgick till 13 538 tkr (9 309 tkr), varav Q4 utgjorde 1 276 tkr (2 761 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2023 för 100% (100%) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för 2023 uppgick till -2 323 tkr (-1 846 tkr), varav Q4 utgjorde -2 170 tkr (-1 404 tkr).
  • Orderingången under 2023 uppgår till 4,9 Mkr (15,1 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2023-12-31 uppgår till -0,034 kr (-0,034 kr).
  • Bolaget har under Q4 2023 utökat sitt produktsortiment med stödtjänster till Svenska Kraftnät och service samt blivit servicepartner till CheckWatt.
  • Bolaget erbjuder sedan december 2023 en ny AI-baserad allt-i-ett produkt – Emaldo – för energilagring, stödtjänster och elbilsladdning som till stor del berättigar till grönt avdrag.
  • Bolaget har under Q4 2023 genomfört nyemission med företräde för aktieägarna. Bolaget tillfördes genom nyemissionen ca 1,4 MSEK före emissionskostnader som uppgår till 310 TSEK. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2023-11-02

 

VD har ordet

Ökning av nettoomsättningen med 45%!

Under 2023 har vår verksamhet totalt sett upplevt en rejäl ökning i aktivitet, vilket är resultatet av våra investeringar i utökad arbetskraft under 2022 och i början av 2023. Dessa satsningar har möjliggjort en utvidgad försäljning och installationshastighet. Nettoomsättningen har under 2023 haft en fin ökning med 45 % till 13 538 tkr (9 309 tkr) jämfört med 2022. Under sen vår till höst 2023 har omvärldsläget med ökade räntor, inflation och en allt svagare svensk krona påverkat byggsektorn hårt och likaledes investeringsviljan hos privatpersoner, lantbruk och företag som alla fått ökade kostnader. Elpriset har också varit lågt, vilket gjort att solenergibranschen under Q4 2023 drabbats vad gäller installation av solenergianläggningar. Detta har påverkat intäkterna för Implementa Sols räkning markant, vilket får till följd att resultatet 2023 landar på -2 323 tkr (-1 846 tkr), varav Q4 2023 utgör -2 170 tkr (-1 404 tkr). Valet att öka personalstyrkan med förnuft under 2022/2023 har gjort att vi har kunnat göra mindre drastiska minskningar av personal för att kunna bibehålla installationskapaciteten när marknaden tar fart igen.

 

Nya affärsmöjligheter inom batterilagring, stödtjänster och service

För att anpassa oss till rådande marknadsläge har vi övergått från en selektiv hantering av förfrågningar till en mer aktiv säljstrategi. Intresset för batterier och energilager har ökat kraftigt under 2023 och det är min bedömning att detta intresse kommer att vara fortsatt högt och drivas av ett relativt nytt fenomen – stödtjänster till Svenska Kraftnät – där kunden mot ersättning lånar ut sitt batteri för stabilisering av elnätet, vilket ger möjlighet till betydande avkastning. Implementa erbjuder sedan tidigare batterilösningar och från november 2023 är vi servicepartner till CheckWatt som är ett energitjänsteföretag, som erbjuder mätning, styrning och IT-system. CheckWatt är pionjären och den största aktören för stödtjänster i dagsläget. Med ett växande antal anläggningar arbetar vi samtidigt på att utveckla vår servicekapacitet så att våra kunder kan få snabb och kvalificerad support.

 

Implementa först i landet!

Det fantastiskt stora intresset för energilagring och de lukrativa stödtjänsterna har gjort att Skatteverket har sett över sina regler angående grönt avdrag och kommit med flera uttalanden i syfte att tydliggöra dessa. Myndigheten har 25 januari 2024 meddelat att batterierna endast till liten del får utnyttjas till annat än lagring av egenproducerad el för att berättiga till grönt avdrag. Under Q4 2023 har Implementa även blivit partner till Emaldo – en AI-driven produkt som består av växelriktare, batterier och elbilsladdare i en snyggt designad och lättinstallerad enhet. Batterierna kan avdelas till antingen egenlagring eller stödtjänster, vilket gör att Emaldo – som en av få produkter på marknaden – till stora delar berättigar till grönt avdrag och därmed har en stor konkurrensfördel. En rolig detalj är att Implementa var först i landet med att installera produkten hos kund strax innan jul och har i skrivande stund redan installerat ett flertal Emaldo. Intresset för Emaldo hos våra kunder är mycket stort! Mer information om Emaldo finns på www.implementa.se.

 

Välutbildad personal och organisk tillväxt

Vi lägger stor vikt vid att anställa kompetent och ansvarsfull personal och se till att de är välutbildade för att säkerställa säkra och noggrant installerade solenergianläggningar som uppfyller höga kvalitetskrav. Under Q4 2023 då installationsaktiviteten inte varit så hög har vi därför passat på att certifiera alla våra montörer. Vår målsättning är att växa vår organisation för att möta intresset för våra solenergi- och batterilösningar. För att stärka vår organisation och säkerställa ett livskraftigt företag har vi också genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna i oktober 2023. Detta har givit ett fint tillskott till kassan, vilket ger möjligheter till utveckling av vår verksamhet samt av vår servicekapacitet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i februari 2024,

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024, kl 13:00 CET

Hela rapporten kan laddas ner här

Tillbaka