Kommuniké bolagsstämma Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2024

På bolagsstämman 2024‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:

 

Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2023 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2023.

 

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens framlagda förslag.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Bengt Jeppsson, Margareta Krook, Gert Thell samt Helene Vester

som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2025. Stämman beslutade enhälligt välja Helene Vester till ordförande för styrelsen. Val av revisor var ej aktuellt på denna stämma.

 

Beslut om valberedning

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens framlagda förslag.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens framlagda förslag.

 

Beslut om ändring av bolagsordningens gränser

Stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antalet utgivna aktier enligt följande:

Tidigare lydelse:

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljonertrehundraåttiosextusen sexhundrafem (23 386 605) aktier samt högst nittiotremiljonerfemhundrafyrtiosextusen fyrahundratjugo (93 546 420) aktier.

Ny lydelse:

Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara femtiomiljoner (50 000 000) aktier samt högst tvåhundramiljoner (200 000 000) aktier.

 

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutar enhälligt godkänna styrelsen för Implementa Sol AB (publ) förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa bolagsstämma, besluta:

 

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 1 045 000 kronor genom nyemission av högst 50 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

 

Beslut om ändring av bolagsordningens §7 (punkt 15 på dagordningen)

Stämman beslutar enhälligt om att ändra lydelsen av första stycket i Bolagsordningens §7 enligt följande:

Tidigare lydelse:

Kallelse till samtliga bolagsstämmor skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen.

Ny lydelse:

Kallelse till samtliga bolagsstämmor skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen.

 

Styrelsen

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024, kl 15:45 CET.

 

Tillbaka