Rättelse Publicering av årsredovisning 2023

5 april, 2024

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

I tidigare utgivet pressmeddelande saknades följande utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om forsatt drift:

Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnittet om Finansiering och likviditet i förvaltningsberättelsen där det framgår att det inte finns tillräckliga likvida medel för att finansiera verksamheten de kommande 12 månaderna. Detta förhållande tyder på att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta.

Bolagets kommentar – utdrag ur förvaltningsberättelsen:

Vid tiden för avgivande av denna årsredovisning finns inte tillräckliga likvida medel för att finansiera verksamheten de kommande 12 månaderna. Företagsledningen utvärderar olika finansieringslösningar för att trygga bolagets fortsatta drift.

VDs kommentar

Under sen vår till höst 2023 har omvärldsläget med ökade räntor, inflation och en allt svagare svensk krona påverkat byggsektorn hårt och likaledes investeringsviljan hos privatpersoner, lantbruk och företag som alla fått ökade kostnader. Elpriset har också varit lågt, vilket gjort att solenergibranschen under Q4 2023 drabbats vad gäller installation av solenergianläggningar. För att stärka vår organisation och säkerställa ett livskraftigt företag genomfördes en nyemission med företräde för aktieägarna i oktober 2023. Detta gav ett fint tillskott till kassan, vilket möjliggjort utveckling av vår verksamhet och vår servicekapacitet, ökad digitalisering samt utveckling av vår produktportfölj med produkter inom energilagring och stödtjänster. Mot bakgrund av detta gör jag bedömningen att utsikterna är goda att fortsätta utveckla bolaget samt nå vår målsättning mot ett livskraftigt företag med högt förtroende inom förnyelsebar energi.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2024, kl 16:00 CET.

 

Tillbaka