Delårsrapport 1 januar – 31 mars 2024

24 april, 2024
  • Nettoomsättningen för Q1 2024 uppgick till 1 504 tkr (4 099 tkr).
  • Resultatet för Q1 2024 uppgick till -710 tkr (57 tkr).
  • Orderingången under Q1 2024 uppgår till 2,0 Mkr (2,6 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2024-03-31 uppgår till -0,01 kr (0,001 kr).
  • Årsredovisning för 2023 publicerades 5 april 2024.
  • Servicepartneravtal har tecknats med Sigenergy Technology Co. Ltd

VD har ordet

 

Höga berg och djupa dalar – efter regn kommer sol!

Under sen vår till höst 2023 har omvärldsläget med ökade räntor, inflation och en allt svagare svensk krona bromsat investeringsviljan hos privatpersoner, lantbruk och företag som alla fått ökade kostnader. Elpriset har varit förhållandevis lågt, vilket gjort att solenergibranschen under Q4 2023 och fortsatt under Q1 2024 upplevt en kraftig inbromsning jämfört med samma perioder 2022/2023. Nettoomsättningen för Q1 2024 har som en följd av detta minskat och uppgår till 1 504 tkr (4 099 tkr) jämfört med samma period 2023.  Vi ser en något minskad orderingång för Q1 2024 2,0 Mkr (2,6 Mkr) jämfört med samma period 2023. Resultatet för Q1 2024 landar på -710 tkr (57 tkr), vilket är en försämring jämfört med samma period föregående år, men trots allt en förbättring från Q4 2023, då resultatet uppgick till -2 170 tkr. Bolaget har gjort kostnadsbesparingar i form av främst personalminskningar. Valet att öka personalstyrkan med förnuft under 2022/2023 har inneburit mindre drastiska minskningar av personal för att kunna bibehålla installationskapaciteten när den allmänna ekonomin stabiliseras och marknaden tar fart igen.

 

Nya affärsmöjligheter inom batterilagring, stödtjänster och service

Intresset för batterier har ökat kraftigt under 2023 och fortsatt under 2024. Implementa levererar i dagsläget batterier till i stort sett alla anläggningar som säljs. Det är min bedömning att detta intresse kommer att vara fortsatt högt och drivas av ökande nätavgifter för effektuttag där batterier hjälper till att kapa effekttoppar samt ett relativt nytt fenomen – stödtjänster till Svenska Kraftnät – där kunden mot ersättning lånar ut sitt batteri för stabilisering av elnätet. Från november 2023 är vi servicepartner till CheckWatt som är ett energitjänsteföretag, som erbjuder mätning, styrning och IT-system. CheckWatt är pionjären och den största aktören för stödtjänster i dagsläget. Med ett växande antal anläggningar arbetar vi samtidigt på att utveckla vår servicekapacitet så att våra kunder kan få snabb och kvalificerad support. Det fantastiskt stora intresset för energilagring och de lukrativa stödtjänsterna har gjort att Skatteverket har sett över sina regler angående grönt avdrag och kommit med flera uttalanden i syfte att tydliggöra dessa. Myndigheten har 25 januari 2024 meddelat att batterierna endast till liten del får utnyttjas till annat än lagring av egenproducerad el för att berättiga till grönt avdrag.

 

AI-drivna energilagringssystem allt-i-ett – Implementa tar täten!

Under Q4 2023 har Implementa även blivit partner till Emaldo – en AI-driven produkt som består av växelriktare, batterier och elbilsladdare i en snyggt designad och lättinstallerad enhet. En rolig detalj är att Implementa var först i landet med att installera produkten hos kund strax innan jul 2023 och har i skrivande stund redan installerat ett flertal Emaldo. I början av april 2024 tecknade Implementa också – den här gången som första installatör i Skåne – ett Servicepartneravtal med Sigenergy Technology Co. Ltd efter genomgången och godkänd certifiering. Sigenergys flexibla AI-drivna allt-i-ett-energilagringsprodukter och kompletterande produkter inom elbilsladdning – både AC- och DC.-laddning och backuplösningar kommer liksom övriga produktportföljen att marknadsföras till både privatpersoner och företag i Skåne. Mer information om batterier finns på www.implementa.se.

 

Välutbildad personal och effektivisering genom digitalisering

Vi lägger stor vikt vid att anställa kompetent och ansvarsfull personal och att de är välutbildade för att säkerställa säkra och noggrant installerade solenergianläggningar som uppfyller höga kvalitetskrav. Under Q4 2023 då installationsaktiviteten inte varit så hög har vi passat på att certifiera alla våra montörer. Vi har också passat på att fortsätta vår resa mot en ökad digitalisering med molnbaserade arbetsplattformar, lättåtkomliga för både planerings-, ekonomi- och montörspersonal. Detta leder till en effektivare projektplanering och i förlängningen en ökad bottom line. Vår målsättning är att växa vår organisation för att möta intresset för våra solenergi- och batterilösningar. För att stärka vår organisation och säkerställa ett livskraftigt företag har vi också genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna i oktober 2023. Detta gav ett tillskott till kassan, vilket ger möjligheter till utveckling av vår verksamhet samt av vår servicekapacitet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i april 2024

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg,för offentliggörande den 24 april 2024, kl 10:15 CET

 

Hela rapporten kan laddas ner här

Tillbaka