Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

26 april, 2024

Styrelsen beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2024-04-26.

Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning. Emissionslikviden skall i angiven prioritetsordning användas till att öka förutsättningar för organisk tillväxt, utöka bolagets marknadsaktiviteter samt skapa en buffert för nuvarande och framtida verksamhet

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

att          öka bolagets aktiekapital med högst 999 765,17 kronor genom nyemission av högst 47 835 654 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:0209 kr per aktie);

att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0,0209 kronor och en överkurs om 0,0491 kronor tillhopa 0:07 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras bundna  överkursfonden;

att          emissionslikviden skall uppgå till högst 3 348 495,80 kronor;

att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier av serie B;

att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 3 maj 2024;

att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 13 maj 2024 till och med den 27 maj 2024, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 13 maj till och med 22 maj 2024;

att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 13 maj 2024 till och med den 27 maj 2024 på fastställt formulär;

att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är senast 5 juni 2024 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 1 aktie;

att          handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;

att          vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2024;

att          sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 30 april 2024;

att          handel med teckningsrätter samt BTA kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 13 maj 2024; samt

att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 kl 16:15 CET.

 

Tillbaka