Meddelande om inlett konkursförfarande

7 juni, 2024

Som tidigare pressmeddelats 2024-06-07 har ansökan om konkurs idag inlämnats till Lunds Tingsrätt av Implementa Sol AB. Ansökan har under dagen beviljats av Lunds Tingsrätt och Bolagsverket har meddelat att konkursförfarande har inletts. Som konkursförvaltare har Lunds Tingsrätt utsett...

Läs mer

Meddelande om beslut om ansökan om konkurs

7 juni, 2024

Styrelsen konstaterar att utfallet i den företrädesnyemission som genomfördes 13-27 maj 2024 för att enligt styrelsens intentioner vidareutveckla och stärka Implementa Sol ABs verksamhet inte är tillräckligt för att säkerställa driften av bolaget de närmaste 12 månaderna. Intäkterna samt...

Läs mer

Utfall nyemission med företräde

28 maj, 2024

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2024-05-13 och 2024-05-27 uppgick till 17 945 164 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 37,51 %.  ...

Läs mer

Nyemissionsmemorandum

13 maj, 2024

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 13 maj till och med 27 maj 2024. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

Läs mer

Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

26 april, 2024

Styrelsen beslutar att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2024-04-26. Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning. Emissionslikviden skall i angiven prioritetsordning användas...

Läs mer

Kommuniké bolagsstämma Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2024

På bolagsstämman 2024‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2023 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

Läs mer

Delårsrapport 1 januar – 31 mars 2024

24 april, 2024

Nettoomsättningen för Q1 2024 uppgick till 1 504 tkr (4 099 tkr). Resultatet för Q1 2024 uppgick till -710 tkr (57 tkr). Orderingången under Q1 2024 uppgår till 2,0 Mkr (2,6 Mkr). Bolagets resultat per aktie 2024-03-31 uppgår till -0,01...

Läs mer

Rättelse Publicering av årsredovisning 2023

5 april, 2024

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News. I tidigare utgivet pressmeddelande saknades följande utdrag ur revisionsberättelsen...

Läs mer

Publicering årsredovisning 2023

5 april, 2024

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Denna information är sådan information som...

Läs mer

Servicepartneravtal tecknas med Sigenergy

3 april, 2024

Implementa Sol AB (publ) har signerat Servicepartneravtal med Sigenergy Technology Co. Ltd efter genomgången och godkänd certifiering. Implementa kommer därmed att utöka sin produktportfölj som består av solenergiprodukter, energilagring/batterier och installationer av dessa samt stödtjänster och service. Sigenergys energilagringsprodukter...

Läs mer