Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2023

På bolagsstämman 2023‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2022 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

21 april, 2023

Nettoomsättningen för Q1 2023 uppgick till 4 099 tkr (1 873 tkr). Resultatet för Q1 2023 uppgick till 57 tkr (-166 tkr). Orderingången under Q1 2023 uppgår till 2,6 Mkr (2,7 Mkr). Bolagets resultat per aktie 2023-03-31 uppgår till...

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2022

5 april, 2023

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Denna information är sådan information som...

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

27 mars, 2023

  Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma onsdagen den 26 april 2023 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.   Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara...

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

24 februari, 2023

Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 9 309 tkr (7 077 tkr), varav Q4 utgjorde 2 761 tkr (1 998 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för 2022 uppgick till -1 846 tkr...

Läs mer

Senareläggande av publicering av bokslutskommuniké Q4 2022

9 februari, 2023

Implementa Sol AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommuniké Q4 2022 (1 januari – 31 december 2022) kommer att publiceras den 10 februari 2023. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 24 februari 2023.   Styrelsen

Läs mer

Valberedning inför bolagsstämma 2023

25 januari, 2023

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2022 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2022. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

18 november, 2022

Nettoomsättningen för Q1-Q3 2022 uppgick till 6 548 tkr (5 078 tkr), varav Q3 utgjorde 2 386 tkr (1 365 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2022 uppgick till -442...

Läs mer

Växling av BTB B till B-aktier

15 november, 2022

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 oktober 2022. Totalt tecknades 5 887 595 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 942 906,35 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 320 tkr. Totalt...

Läs mer

Utfall nyemission med företräde

26 oktober, 2022

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2022-10-10 och 2022-10-24 uppgick till 5 859 598 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,14 %.  ...

Läs mer