Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

3 november, 2023

Nettoomsättningen för Q1-Q3 2023 uppgick till 12 262 tkr (6 548 tkr), varav Q3 utgjorde 3 164 tkr (2 386 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2023 uppgick till -153...

Läs mer

Växling av BTB B till B-aktier

2 november, 2023

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 2-16 oktober 2023. Totalt tecknades 9 313 096 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 396 964,40 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 350 tkr. Totalt...

Läs mer

Valberedning inför bolagsstämma 2024

30 oktober, 2023

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2023 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2023. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26 april 2024 består...

Läs mer

Utfall nyemission med företräde

18 oktober, 2023

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2023-10-02 och 2023-10-16 uppgick till 9 413 096 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,8 %.  ...

Läs mer

Nyemissionsmemorandum

2 oktober, 2023

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 2 oktober till och med 16 oktober 2023. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

Läs mer

Nytt datum för delårsrapport Q3 2023

28 september, 2023

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2023 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2023 är 2023-10-20. NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2023 är 2023-11-03. Styrelsen

Läs mer

Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

14 september, 2023

Styrelsen har 2023-09-14 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2023-04-26 gällande fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma. Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets...

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

25 augusti, 2023

  Resultatet för första halvåret 2023 uppgick till 162 tkr (-268 tkr), varav Q2 utgjorde 105 tkr (-102 tkr). Nettoomsättningen för första halvåret 2023 uppgick till 9 098 tkr (4 161 tkr), varav Q2 utgjorde 4 999 tkr (2...

Läs mer

Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2023

På bolagsstämman 2023‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:   Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2022 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning skall...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

21 april, 2023

Nettoomsättningen för Q1 2023 uppgick till 4 099 tkr (1 873 tkr). Resultatet för Q1 2023 uppgick till 57 tkr (-166 tkr). Orderingången under Q1 2023 uppgår till 2,6 Mkr (2,7 Mkr). Bolagets resultat per aktie 2023-03-31 uppgår till...

Läs mer