Kallelse till extra bolagsstämma

20 januari, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd...

Läs mer

Valberedning inför bolagsstämma 2022

5 januari, 2022

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2021 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2021. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

Läs mer

Nyemissionsmemorandum

10 maj, 2021

Ladda ner emissionsmemorandum här Ladda ner anmälningssedel för teckning utan företräde här   Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 maj till och med 24 maj 2021. Samtliga...

Läs mer

Rättelse beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

23 april, 2021

I pressmeddelande 2021-04-22 angående nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med teckningstid 10-24 maj 2021 angavs felaktigt att handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 20 maj 2021. Korrekt lydelse skall vara: att          handel...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

23 april, 2021

  Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till 1 587 tkr (989 tkr). Resultatet för Q1 2020 uppgick till 5 tkr (-581 tkr). Bolagets resultat per aktie 2021-03-31 uppgår till -0,000 kr (- 0,012 kr). Under perioden har en solenergianläggning...

Läs mer

Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

22 april, 2021

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämma 26 mars 2021 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med nyemissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion...

Läs mer

Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 mars, 2021

Kommuniké från Implementa Sol ABs bolagsstämma kan laddas ner här

Läs mer

Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2021

15 mars, 2021

Valberedningen i Implementa Sol AB har inkommit med förslag inför bolagsstämma 26 mars 2021. Hela pressmeddelandet kan laddas ner här Valberedningens protokoll kan laddas ner här

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2021

5 mars, 2021

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.implementa.se. Årsredovisningen kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.   Styrelsen   Årsredovisningen kan laddas ner här

Läs mer

Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 februari, 2021

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 26 mars 2021 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i...

Läs mer