Senareläggande av publicering av bokslutskommuniké Q4 2022

9 februari, 2023

Implementa Sol AB har tidigare kommunicerat att Bokslutskommuniké Q4 2022 (1 januari – 31 december 2022) kommer att publiceras den 10 februari 2023. Nytt datum för publicering av bokslutskommunikén är den 24 februari 2023.   Styrelsen

Läs mer

Valberedning inför bolagsstämma 2023

25 januari, 2023

I enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma 2022 i Implementa Sol AB har styrelseordförande Helene Vester sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av Implementa Sol ABs största aktieägare röstmässigt per 30 september 2022. Valberedningen inför ordinarie bolagsstämma 26...

Läs mer

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

18 november, 2022

Nettoomsättningen för Q1-Q3 2022 uppgick till 6 548 tkr (5 078 tkr), varav Q3 utgjorde 2 386 tkr (1 365 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen. Resultatet för Q1-Q3 2022 uppgick till -442...

Läs mer

Växling av BTB B till B-aktier

15 november, 2022

Implementa Sol AB (publ) har genomfört en företrädesemission för befintliga aktieägare 10-24 oktober 2022. Totalt tecknades 5 887 595 aktier av serie B i emissionen, vilket tillför bolaget 1 942 906,35 kr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 320 tkr. Totalt...

Läs mer

Utfall nyemission med företräde

26 oktober, 2022

Implementa Sol AB (publ) har avslutat sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Antalet tecknade B-aktier i emissionen som ägde rum mellan 2022-10-10 och 2022-10-24 uppgick till 5 859 598 st, vilket resulterar i en teckningsgrad på 55,14 %.  ...

Läs mer

Nyemissionsmemorandum

10 oktober, 2022

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ), org nr 556581-9272, har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 oktober till och med 24 oktober 2022. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB...

Läs mer

Implementa erhåller order på 1,3 Mkr från Sandéns Security Printing

7 oktober, 2022

Implementa Sol AB har sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installationsstart planerad till Q2 2023. Orderingången under 2022 fram till dags datum uppgår därmed till 13,8 Mkr. Solenergianläggningen, med...

Läs mer

Nytt datum för delårsrapport Q3 2022

5 oktober, 2022

Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2022 Tidigare meddelat datum för delårsrapport Q3 2022 är 2022-10-21. NYTT DATUM för delårsrapport Q3 2022 är 2022-11-18.   Styrelsen

Läs mer

Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

28 september, 2022

På bolagsstämman 2022-09-28 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:   Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. Syftet med emissionen...

Läs mer

Förra årets orderingång uppnådd redan nu

12 september, 2022

Den enormt stora efterfrågan på Bolagets tjänster och produkter har gjort att orderingången under 2022 redan nu uppgår till 10,3 Mkr, vilket motsvarar den totala orderingången under hela år 2021.   ”Under 2022 har vi upplevt ett aldrig tidigare...

Läs mer