Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

7 september, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 28 september 2022.

 

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se samt kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

 

Bil 1 – Kallelse till extra bolagsstämma

Bil 2 – Årsredovisning Implementa 2021

Bil 3 – Revisionsberättelse 2021

Bil 4 – Styrelsens redogörelse enl ABL 13 kap 6 §

Bil 5 – Revisors yttrande enl ABL 13 kap 6§

Tillbaka