Solpaneler på mark

Om man inte har en bra takyta att sätta solpaneler på eller har en bit mark som inte kan utnyttjas på annat sätt kan markbaserade paneler vara ett alternativ.

Demofilm öst-västanläggning

Placering

Vid markmontage har man ofta full frihet att välja både solpanelernas väderstreck och lutning. Bäst är att placera dem riktade åt syd och vanligen vinklas de med ca 30 graders lutning.

Panelerna placeras vanligen i rader bakom varandra med ett mellanrum tillräckligt stort för att inte framförvarande rad skall skugga raden bakom alltför mycket. Det är vanligt att man lämnar ett avstånd mellan två rader på ca 2,5 gånger panelernas höjd för att undvika att de skuggar varandra. Har man liten plats kan man även välja en markställning där panelerna placeras i öst-västlig riktning.

Att tänka på när det gäller markanläggningar är också hur anläggningen ska kopplas in. En elcentral där anläggningen skall kopplas in måste finnas, men behöver inte ligga i direkt närhet. Växelriktaren kan placeras vid panelerna, alternativt nära elcentralen beroende på vad som bedöms mest praktiskt.

Skall odlingsbar mark användas måste Länsstyrelsen kontaktas för att ge sitt godkännande. Om du misstänker att din markanläggning kräver bygglov så hör med ditt stadsbyggnadskontor.

Montagesystem

Det finns gott om montagesystem för markbaserade anläggningar. Implementa Sol har valt att arbeta med ett system från TreeSystem (IT) som inte kräver gjutning av fundament eller avancerad monteringsutrustning utan fixeras i marken genom metallspett i en formation som liknar rötterna på ett träd.

Ekonomi och stöldbegärlighet

Oftast blir en markanläggning inte billigare än en takbaserad anläggning. Ibland är dock takets eller fastighetens förutsättningar sådana att det ändå blir mer kostnadseffektivt, t ex om det aktuella taket ligger i öst-/västriktning eller är för litet för behovet eller av annan anledning olämpligt att sätta solpaneler på.

Markbaserade system är mer lättillgängliga och kan behöva kompletteras med ett stängsel, larm, kameraövervakning, särskilt om anläggningen tillgänglig för förbipasserande. Hör med ditt försäkringsbolag vad det kräver.