Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2022

På bolagsstämman 2022-04-26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2021 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2021.

 

Beslut om ansvarsfrihet                                                                                                              

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer                                                       

Stämman beslutade enhälligt att arvode om totalt 70 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 30 000 kronor och övriga ledamöter – som inte är anställda i Implementa Sol AB – skall erhålla 20 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelseledamöter och revisor                                                                                        

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Bengt Jeppsson, Margareta Krook, Gert Thell samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2023. Stämman beslutade välja Helene Vester till ordförande för styrelsen. Val av revisor var ej aktuellt på denna stämma.

 

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot – eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört – skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                     

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens framlagda förslag.

 

Styrelsen

Tillbaka