Kommuniké bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 april, 2023

På bolagsstämman 2023‐04‐26 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, fattades följande beslut:

 

Fastställande av resultat‐ och balansräkning samt resultatdisposition

Resultat‐ och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2022 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2022.

 

Beslut om ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

 

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens framlagda förslag.

 

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade enhälligt att omvälja Bengt Jeppsson, Margareta Krook, Gert Thell samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2024. Stämman beslutade enhälligt välja Helene Vester till ordförande för styrelsen. Val av revisor var ej aktuellt på denna stämma.

 

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot ‐ eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört ‐ skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Den tredje ledamoten kan också utses såsom representant för alla mindre aktieägare.

 

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte otillbörligen röja vad som har förekommit valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga om en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

 

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens framlagda förslag.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023, kl 12:15 CET.

Tillbaka