Kallelse till extra bolagsstämma

20 januari, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 25 februari 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 22 februari 2022 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Val av ny styrelseledamot.
  7. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  8. Stämmans avslutande.

 

 

Punkt 6 – Val av ny styrelseledamot

Tidigare styrelseledamoten Arvid Nyman har under Q3 2021 valt att på egen begäran utträda ur styrelsen då potentiell jävsituation uppstått, vilket rapporterats i delårsrapport för Q3 2021 samt rapporterades att bolaget avser att så snart det är möjligt kalla till extra bolagsstämma för att fylla den vakanta styrelseledamotplatsen fram till ordinarie bolagsstämma 26 april 2022. Styrelsen välkomnar aktieägare att nominera kandidater. Hittills har följande kandidat nominerats:

 

Bengt Jeppsson

Född 1959 i Tyringe i norra Skåne. Byggnadsingenjör.

Bengt Jeppsson har lång erfarenhet från byggbranschen där han har arbetat som byggingenjör, arbetsledare, fastighetsingenjör, fastighetschef och företagsledare.

Drev mellan 1992 – 2011 mellanstora bygg-, anläggnings- och fastighetsförvaltningsföretag.

Han har lång erfarenhet av företagsledning, projektering, produktion, förvaltning, underhåll och projektledning från både entreprenör- och beställarsida.

Driver idag byggkonsultverksamhet och förvaltar egna fastigheter.

Arbetar idag åt kommersiella kunder och privatpersoner med bygg- och fastighetsprojekt i hela bygg- och förvaltningsfasen. Byggledning, ÖB-besiktningar, kontrollansvar, kalkyl etc.

Nuvarande uppdrag:                Oberöd invest AB                                              Ägare och styrelseledamot

Bengt Jeppsson Byggkonsult AB                   Ägare och styrelseledamot

Tyringefastigheter AB                                      Ägare och styrelseledamot

Fastighetsbolaget S.vägen i Bjärnum AB     Ägare och styrelseledamot

Hyllie Park AB                                                   Ordförande

Hyllie Park äldreboende AB                            Ordförande

Hyllie Park Diakoni AB                                    Ordförande

Hyllie Park Samverkan AB                              Styrelseledamot

Bengt Jeppsson är oberoende av de större aktieägare i Implementa Sol AB. Han äger inga aktier i Implementa Sol AB.

Styrelsen välkomnar fler förslag. Förslagen lämnas tillsammans med kort presentation av kandidaten skriftligen till Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp eller via info@implementa.se.

 

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast

Tillbaka