Kallelse till extra bolagsstämma

30 augusti, 2022

Rättelse: I det tidigare pressmeddelandet 2022-08-30 saknades MAR-redovisningstext. Denna har lagts till i slutet av detta pressmeddelande.

 

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 28 september 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 september 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 23 september 2022 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av styrelsens förslag till beslut om nyemission med företräde för aktieägarna
  7. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  8. Stämmans avslutande.

 

Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om nyemission med företräde för aktieägarna

Styrelsen har 2022-08-30 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.

Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

att          öka bolagets aktiekapital med högst 455 268,89 kronor genom nyemission av högst 10 627 191,60 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,04284 kr per aktie);

att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0,04284 kronor och en överkurs om 0,28716 kronor tillhopa 0,33 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras bundna överkursfonden;

att          emissionslikviden skall uppgå till högst 3 506 973,23 kronor;

att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B;

att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 30 september 2022;

att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 24 oktober 2022, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 oktober till och med 19 oktober 2022;

att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 10 oktober 2022 till och med den 24 oktober 2022 på fastställt formulär;

att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 oktober 2022 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 15 000 aktier;

att          handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att          vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2022;

att          sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 28 september 2022;

att          handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 10 oktober 2022; samt

att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast onsdagen 7 september 2022.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022.

Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp

www.implementa.se, info@implementa.se. Tel 0732-064500.

Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Helene Vester

Tillbaka