Kallelse till extra bolagsstämma

18 juli, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 16 augusti 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 augusti 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 11 augusti 2022 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Val av ny revisor.
  7. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  8. Stämmans avslutande.

 

Punkt 6 – Val av ny revisor

Nuvarande revisor Resursgruppen Ekonomi & Revision AB har beslutat att omorganisera sin verksamhet samt kommer huvudansvarig auktoriserade revisorn Peter Honnér att gå i pension. Resursgruppen Ekonomi & Revision AB valdes på bolagsstämma 2021 för en period om 4 år. Styrelsen föreslår stämman att välja Mazars AB, org nr 556439-2099, som ny revisor med huvudansvarig auktoriserad revisor Anders Persson fram till bolagsstämma 2025.

 

För en närmare presentation av Mazars AB hänvisas till www.mazars.se.

 

 

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast onsdagen 26 juli 2022.

 

Styrelsen

Tillbaka