Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

25 mars, 2022

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581‐9272, kallas till bolagsstämma tisdagen den 26 april 2022 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 21 april 2022 under adressen ovan eller e‐post: info@implementa.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2021,
b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer. Val av revisor är aktuellt på stämman.
11. Beslut om valberedning.
12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
13. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Årsredovisning för 2021 kommer att publiceras den 5 april 2022.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 564 067 aktier av serie A och 50 571 891 aktier av serie B, vars röstvärde är 10 respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 76 212 561 stycken. Alla aktier i Implementa Sol AB har oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar.

Styrelsen

Tillbaka