Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

12 februari, 2021

 

  • Resultatet för 2020 uppgick till -803 tkr (-798 tkr), varav Q4 utgjorde -583 tkr (-384 tkr).
  • Nettoomsättningen för 2020 uppgick till 5 917 tkr (7 302 tkr), varav Q4 utgjorde 1 202 tkr (2 028 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2020 för 99 % (99 %) av nettoomsättningen.
  • Bolagets resultat per aktie 2020-12-31 uppgår till -0,020 kr (- 0,020 kr).
  • Bolaget har under Q1 2020 sålt sin hittills största anläggning – en markbaserad solenergianläggning värd 2 058 tkr till Trelleborgs Energiförsäljning AB. Installationen har påbörjats under Q2 2020 på Smygehamns Reningsverk och framskrider enligt plan.
  • Efter periodens utgång har en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr sålts till Bosjökloster Golfklubb

 

VD har ordet

 

Bolagets hittills största och landets sydligaste markbaserade solenergianläggning såld och installerad 2020

Resultatet för 2020 uppgick till -803 tkr (-798 tkr), varav Q4 utgjorde -583 tkr (-384 tkr). Nettoomsättningen 2020 uppgår till 5 917 tkr (7 302 tkr), varav Q3 utgjorde 1 202 tkr (2 028 tkr). Resultatet under 2020 ligger i nivå med föregående år trots en lägre nettoomsättning jämfört med föregående år. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­År 2020 har sannerligen varit ett remarkabelt år i många avseenden. Under Q1 2020 såldes bolagets hittills största anläggning på 233 kilowatt till Trelleborgs Energiförsäljning AB till ett värde av 2,06 Mkr. Installationen av denna landets sydligaste markbaserade solenergianläggning på Smygehamns Reningsverk påbörjades under Q2 2020 och framskrider enligt plan. Bolaget har i början av 2020 satsat på egna montörer samt genomfört flytt av verksamheten till nya och mer ändamålsenliga hyreslokaler, vilket är glädjande men innebar en minskad installationskapacitet under Q1 2020. Under Q2 och Q3 2020 ökade nettoomsättningen jämfört med samma perioder föregående år medan nettoomsättningen under Q4 varit lägre än samma period föregående år främst beroende på villamarknadens avvaktan i väntan på införande av Grönt avdrag.

15% Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 – kraftigt ökat antal förfrågningar

I slutet av Q2 2020 meddelade regeringen att 7 juli 2020 är slutdatum för ansökan om solcellsbidrag. För dem som erhållit/erhåller bidrag skall installationen vara genomförd innan 30 september 2021. Bidragsnivån har vidare sänkts från tjugo till tio procent och ges främst till företag. Regeringen presenterade 21 september 2020 ett förslag att istället införa 15 % Grönt avdrag för privatpersoner på investeringssumman med start 1 januari 2021, vilket Riksdagen godkände i december 2020. Grönt avdrag kan liknas vid ROT-avdrag och innebär visserligen en lägre summa än det tidigare tjugoprocentiga bidraget, men också kraftigt förkortade ledtider då Grönt avdrag görs direkt på kundens faktura. Alla transaktioner mellan installatören och de kunder som tänker utnyttja Grönt avdrag har enligt reglerna fått vänta till efter 1 januari 2021, vilket har fått till följd att solenergimarknaden för villakunder under hösten fram till årsskiftet varit avvaktande. Implementa har under andra halvåret 2020 främst fokuserat på företagskunder med större anläggningar samt de kunder som erhållit bidrag. Från slutet av Q4 2020 har vi noterat ett kraftigt ökat antal förfrågningar inför och efter införandet av det Gröna avdraget.

Tillväxt under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads-, kund- och installationskrav samt inte minst kring huvudprodukten – solpanelerna – vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler, samt övriga komponenter så att varje kunds behov och önskemål kan tillgodoses. Med ett inför 2021 vässat, men ändå flexibelt sortiment av främst europeisktillverkade solpaneler medges större beställningar med högre marginaler. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också villor.

Pandemin har och kommer att fortsätta påverka under en obestämd tid framöver. Kundbesök genomförs som vanligt, men med social distansering och hålls för det mesta utomhus. Mycket av vår verksamhet sker redan utomhus då jag och mina medarbetare är ute på sälj- och installationsuppdrag under dagarna. Jag upplever att intresset för solenergi alltjämt är stort, men virusets framfart har under året lett till viss ekonomisk försiktighet i avvaktan på utgången.

År 2021 och framöver är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. I början av januari 2021 pressmeddelades försäljning av en större anläggning på 1 Mkr till Bosjöklosters Golfklubb med installationsstart under Q1 2021. Kommande 1-2 år ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet.

Staffanstorp i februari 2021

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Hela rapporten kan laddas ner här

 

Tillbaka