Kallelse till bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

26 februari, 2021

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 26 mars 2021 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 mars 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 23 mars 2021 under adressen ovan eller e-post: info@implementa.se.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller flera justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om:
 8. a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2020,
 9. b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer. Val av revisor är aktuellt på stämman.
 14. Beslut om valberedning.
 15. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 16. Förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet
 17. Styrelsens förslag om bemyndigande
 18. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 19. Stämmans avslutande.

 

Förslag avseende disposition av förlust (punkt 7b på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årets förlust enligt den fastställda balansräkningen skall balanseras i ny räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12 på dagordningen) Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning och övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda och pensionsrätt skall gälla från tidigast 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Marknadsmässig ersättning skall utgå till styrelseledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Förslag till nedsättning av aktiekapitalet (punkt 13 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande.

 1. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.
 2. Bolagets aktiekapital ska minskas med 802 225,16 kronor.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet kommer aktiens kvotvärde vara 4,284 öre per aktie. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av formella krav.

 

Förslag till beslut om bemyndigande (punkt 14 på dagordningen)

Styrelsen för Implementa Sol AB (publ) föreslår att bolagsstämman 26 mars 2021 bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa bolagsstämma, besluta:

 

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 428 400 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

 

Årsredovisning för 2020 kommer att publiceras den 5 mars 2021.

 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 564 067 aktier av serie A och 44 185 651 aktier av serie B, vars röstvärde är 10 respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 69 826 321 stycken. Alla aktier i Implementa Sol AB har oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar.

 

Styrelsen

 

Tillbaka