Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

25 augusti, 2023

 

  • Resultatet för första halvåret 2023 uppgick till 162 tkr (-268 tkr), varav Q2 utgjorde 105 tkr (-102 tkr).
  • Nettoomsättningen för första halvåret 2023 uppgick till 9 098 tkr (4 161 tkr), varav Q2 utgjorde 4 999 tkr (2 288 tkr). Solenergiprodukterna stod under första halvåret 2023 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen.
  • Orderingången under första halvåret 2023 uppgår till 3,6 MKr (8,1 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2023-06-30 uppgår till 0,003 kr (-0,005 kr).
  • Årsredovisning publicerades 2023-04-05 och bolagsstämma hölls 2023-04-26

 

VD har ordet

En rejäl skjuts i verksamheten och positivt resultat!

Vi har haft en rejäl skjuts i aktiviteten under första halvåret 2023, vilket är frukten av de investeringar i utökad personal som gjordes under 2022 och i början av 2023. Tack vare det har vi kunnat utöka både försäljning och installationstakt. Trots negativa valutaförändringar har vi ett positivt resultat för första halvåret 2023 på 162 tkr   (-268 tkr), ett lyft med 430 tkr. Även nettoomsättningen visar ett rejält lyft under perioden på 120% till 9 098 tkr (4 161 tkr). Under första halvåret har Implementa förutom ett antal mindre och mellanstora anläggningar på både tak och mark också planenligt under Q2 2023 installerat en stor anläggning med 110 kW toppeffekt till Sandéns Security Printing i Eslöv.

 

Ett mer proaktivt försäljningsarbete

Under senvåren 2023 har omvärldsläget med ökade räntor, inflation och en allt svagare svensk krona drabbat byggsektorn hårt och likaledes påverkat investeringsviljan hos privatpersoner, lantbruk och företag som alla fått ökade kostnader. För att anpassa oss till rådande marknadsläge har vi därför växlat om från att tidigare hantera förfrågningar tämligen selektivt till ett mer proaktivt försäljningsarbete.

Tillgång på komponenter har under våren 2023 förbättrats åtskilligt jämfört med 2022 då komponentbristen, speciellt växelriktare var uttalad. Vi kan därför minska vårt lager till en avsevärt lägre nivå, vilket är fördelaktigt eftersom utvecklingstakten på solceller och växelriktare är hög. Ett mindre lager säkerställer därför vår möjlighet att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta möjliga wattklass. Vi kan därmed också anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar, vilket är en hörnsten i Implementa Sol:s strategi. Bolagets fokus att fortsätta växa försäljningen med en ökad andel större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri, men också villor, ligger fast.

Organisk tillväxt i god ordning

Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade solenergianläggningar som uppfyller de krav som ställs på dessa. Fokus ligger på att växla upp organisationen för att kunna möta intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar. Vi har valt att växa personalstyrkan med förnuft under 2022/2023, vilket gör att vi står starka även under det konjunkturmässigt något svagare 2023. Med ett växande antal anläggningar håller vi även på att utveckla vår servicekapacitet så att våra kunder skall kunna få snabb och kompetent hjälp i supportärenden.

 

Att växla upp organisationen mot ett stabilt och livskraftigt företag kräver förstärkta finansiella resurser. Bolaget har därför under Q4 2022 genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna, vilken gav ett fint tillskott till kassan som gör att vi har kunnat accelerera verksamheten, i första hand genom rekrytering av fler montörer. Som nämndes ovan har vi under 2023 kunnat förstärka arbetsstyrkan med ytterligare två medarbetare för att möta efterfrågan.

 

Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i augusti 2023

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023, kl 09:15 CET

 

Hela rapporten kan laddas ner här

Tillbaka