Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

21 april, 2023
  • Nettoomsättningen för Q1 2023 uppgick till 4 099 tkr (1 873 tkr).
  • Resultatet för Q1 2023 uppgick till 57 tkr (-166 tkr).
  • Orderingången under Q1 2023 uppgår till 2,6 Mkr (2,7 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2023-03-31 uppgår till 0,001 kr (-0,003 kr).
  • Årsredovisning för 2022 publicerades 5 april 2023.

 

VD har ordet

 

Ökad nettoomsättning med 119 %

Nettoomsättningen för Q1 2023 uppgår till 4 099 tkr (1 873 tkr). Resultatet för Q1 2023 uppgick till 57 tkr (-166 tkr). Den kraftiga ökningen – 119 % – av nettoomsättningen jämfört samma period föregående år är frukten av ökad försäljning och en ökad installationstakt då montörsstyrkan har växt med ytterligare två montörer under perioden. Efter årsskiftet har vi fortsatt upplevt stor efterfrågan på våra tjänster och produkter, även om vi också ser en antydan till att omvärldsläget och den allmänna ekonomiska nedgången, framför allt i byggsektorn, har påverkat investeringsviljan hos främst privatpersoner något. Orderingången under Q1 2023 uppgår till 2,6 Mkr (2,7 Mkr).

 

Fulla orderböcker

Bolaget är nu fullbokade med installationer fram till mitten av Q3 2023. Det enorma antalet offertförfrågningar under 2022 medför att en hårdare urvalsprocess har implementerats där större och mer lönsamma affärer prioriteras, vilket kommer att vara gynnsamt för bruttomarginalen. Under perioden har Implementa som ett resultat av denna strategi förutom ett antal mindre och mellanstora anläggningar under 2022 sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb som installerats och tagits i drift under Q1 2023 samt ytterligare en stor anläggning för 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installation planerad till Q2 2023.

 

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också på villor. Tillgången på komponenter har förbättrats efter årsskiftet men framförhållning i inköpsledet kommer att vara fortsatt viktigt då vi räknar med att längre leveranstider, särskilt på växelriktare, kommer att hålla i sig ett tag framöver.

 

Expansion av verksamheten genom rekrytering av fler montörer

Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Fokus ligger på att växla upp organisationen för att kunna möta det fortsatt starka intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar.

 

Att växla upp organisationen mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag kräver förstärkta finansiella resurser. Bolaget har därför under Q4 2022 genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna, vilken gav ett fint tillskott till kassan som gör att vi kommer att kunna accelerera verksamheten, i första hand genom rekrytering av fler montörer. Som nämndes ovan har vi under 2023 fortsatt förstärka arbetsstyrkan med ytterligare 2 personer för att möta den höga efterfrågan. Med ett växande antal anläggningar håller vi även på att utveckla vår servicekapacitet.

 

Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i april 2023

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 april 2023, kl 09:15 CET

 

Hela rapporten kan laddas ner här

Tillbaka