Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

23 april, 2021

 

  • Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgick till 1 587 tkr (989 tkr).
  • Resultatet för Q1 2020 uppgick till 5 tkr (-581 tkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2021-03-31 uppgår till -0,000 kr (- 0,012 kr).
  • Under perioden har en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr sålts till Bosjökloster Golfklubb samt installation påbörjats.
  • Årsredovisning för 2020 publicerades 5 mars 2021.
  • Bolaget höll ordinarie bolagsstämma den 26 mars 2021. På stämman gavs styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission med företräde för aktieägarna samt beslutades om sänkning av aktiekapitalet för täckning av förlust.
  • Efter periodens utgång har Bolagsverket registrerat sänkning av aktiekapitalet samt bemyndigandet.
  • Efter periodens utgång har styrelsen beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10 maj – 24 maj 2021.

 

 

VD har ordet

Resultatförbättring och ökad nettoomsättning under Q1 2021

Resultatet för Q1 2021 uppgick till 5 tkr (-581 tkr). Nettoomsättningen för Q1 2021 uppgår till 1 587 tkr (989 tkr). Resultatförbättringen under Q1 2021 jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning, bland annat av en anläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Bosjökloster Golfklubb. Installationsstart av denna anläggning och färdigställande av ett antal mindre har skett under perioden och avlöper enligt plan.

 

15% Grönt avdrag infördes 1 januari 2021 och 260 Mkr ytterligare i vårbudgeten 2021

I slutet av Q2 2020 meddelade regeringen 7 juli 2020 som slutdatum för ansökan om solcellsbidrag. För dem som beviljats bidrag skall installationen vara genomförd innan 30 september 2021. Med anledning av det fortsatt stora intresset för solceller innehåller regeringens vårbudget 2021 ytterligare 260 Mkr till bidrag. Bidragsnivån har vidare sänkts från tjugo till tio procent och ges till dem som sökt så länge medlen räcker. Riksdagen godkände i december 2020 regeringens förslag om införandet av 15 % Grönt avdrag för privatpersoner på investeringssumman med start 1 januari 2021. Grönt avdrag kan liknas vid ROT-avdrag och innebär visserligen en lägre summa än det tidigare tjugoprocentiga bidraget, men också kraftigt förkortade ledtider då Grönt avdrag görs direkt på kundens faktura. Från slutet av Q4 2020 och vidare under Q1 2021 har vi noterat ett kraftigt ökat antal förfrågningar efter införandet av det Gröna avdraget.

 

Tillväxt under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

Bolaget har över åren byggt upp gedigna kunskaper inom marknads-, kund- och installationskrav samt inte minst kring huvudprodukten – solpanelerna – vilket gör att vi numera har ett noga utvalt sortiment av högkvalitativa paneler, samt övriga komponenter så att varje kunds behov och önskemål kan tillgodoses. Vi har jobbat aktivt med att ta fram ett vässat, men ändå flexibelt sortiment av främst europeisktillverkade solpaneler för att kunna göra större beställningar till högre marginaler. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också villor. Pandemin har och kommer att fortsätta påverka under en obestämd tid framöver. Kundbesök genomförs som vanligt, men med social distansering och hålls för det mesta utomhus. Mycket av vår verksamhet sker redan utomhus då jag och mina medarbetare är ute på sälj- och installationsuppdrag under dagarna. Jag upplever att intresset för solenergi alltjämt är stort, men virusets framfart har under året lett till viss ekonomisk försiktighet i avvaktan på utgången.

 

Grunden lagd för expansion – nu tar vi nästa kliv

År 2021 och framöver är målsättningen fler försäljningsaktiviteter och en fortsatt ökad försäljning av större solenergianläggningar inom Skåneregionen. Målsättningen är att nå en nettoomsättning på 30 Mkr inom en 3-årsperiod. Med flytt av verksamheten till ändamålsenliga lokaler i Staffanstorp i början av 2020 där Implementa har möjlighet att växa samt rekrytering av egna montörer har grunden lagts för att kunna ta nästa kliv mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag. För att uppnå detta ser jag ett behov av en utökad säljstyrka och fler egna montörer samt elektriker för en expansion av verksamheten i första hand inom Skåne och därefter i ett vidare geografiskt perspektiv under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. För att ge bolaget möjlighet att kunna förverkliga denna målsättning har styrelsen med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämman 26 mars 2021 tagit beslut om nyemission med företräde för aktieägarna med teckningstid 10-24 maj 2021.

Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd och välkomnar alla aktieägare samt andra intressenter att teckna aktier i denna nyemission i vilken jag och min familj avser teckna hela vår andel.

Staffanstorp i april 2021

Margareta Krook, Tekn. Dr., VD Implementa Sol AB

 

Tillbaka