Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

18 november, 2022
  • Nettoomsättningen för Q1-Q3 2022 uppgick till 6 548 tkr (5 078 tkr), varav Q3 utgjorde 2 386 tkr (1 365 tkr). Solenergiprodukterna stod Q1-Q3 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för Q1-Q3 2022 uppgick till -442 tkr (8 tkr), varav Q3 utgjorde -174 tkr (-40 tkr).
  • Orderingången under Q1-Q3 2022 uppgår till 12 Mkr.
  • Bolagets resultat per aktie 2022-09-30 uppgår till -0,008 kr (0,0001 kr).
  • På extra bolagsstämman 2022-08-16 valdes ny revisor då tidigare revisor går i pension.
  • Extra bolagsstämman 2022-09-28 godkände styrelsens beslut om företrädesemission.
  • Efter periodens utgång har en solenergianläggning till ett värde av 1,3 Mkr sålts till Sandén Security Printing i Eslöv. Installation planeras genomföras under Q2 2023.
  • Efter periodens utgång har Bolaget genomfört nyemission med företräde för aktieägarna. Nyemissionen förstärkte kassan med 1,94 Mkr före emissionskostnader som förväntas uppgå till ca 320 tkr. Emissionslikviden skall användas till att accelerera verksamheten.

 

VD har ordet

Fortsatt stort intresse och nytt orderingångsrekord!

Under Q1-Q3 2022 samt även efter periodens utgång har vi upplevt ett fortsatt mycket högt tryck från marknaden. Bolaget är nu fullbokade med installationer fram till slutet av Q2 2023. Den enormt stora efterfrågan på våra tjänster och produkter har gjort att orderingången Q1-Q3 2022 uppgår till 12 Mkr och i skrivande stund till 14,6 Mkr – nytt rekord igen! – och ett gott steg på vägen mot vårt mål på 30 Mkr. Nettoomsättningen för Q1-Q3 2022 uppgår till 6 548 tkr (5 078 tkr). Resultatet för Q1-Q3 2022 uppgick till -442 tkr (8 tkr). Ökningen av nettoomsättningen med 29 % jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning och en ökad installationstakt genom fler montörer. Kraftiga leveransförseningar på grund av den globala komponentbristen medför att det i dagsläget tar längre tid att slutfakturera projekten, vilket påverkar nettoomsättningen och därmed resultatet.

Det stora antalet offertförfrågningar medför att en hårdare urvalsprocess har implementerats där större och mer lönsamma affärer prioriteras, vilket kommer att vara gynnsamt för bruttomarginalen. Under perioden har Implementa som ett resultat av denna strategi förutom ett antal mindre anläggningar sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023. Efter periodens utgång har vi sålt ytterligare en stor anläggning för 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installation planerad till Q2 2023.

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också på villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider, särskilt på växelriktare, kommer att hålla i sig ett tag framöver.

 

Expansion av verksamheten genom rekrytering av fler montörer

Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Under Q1 2022 har monteringsstyrkan förstärkts med en montör och ytterligare en i Q3 2022. I skrivande stund ligger fokus på att växla upp organisationen för att kunna möta det fortsatt starka intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar. Ett angenämt kvitto på att vi har arbetat upp ett mycket gott rykte är den uppskattning vi får av våra kunder och en betydande andel av de affärsförfrågningar som vi får numera är på rekommendation av befintliga kunder. I början av perioden har vi även lanserat vår nya fina hemsida www.implementa.se.

 

Att växla upp organisationen mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag kräver förstärkta finansiella resurser. Bolaget har därför genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna, vilken gav ett fint tillskott till kassan som gör att vi kommer att kunna accelerera verksamheten, i första hand genom rekrytering av fler montörer. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i november 2022

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom
vidstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022, kl 10:00 CET.

Tillbaka