Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

24 februari, 2023
  • Nettoomsättningen för 2022 uppgick till 9 309 tkr (7 077 tkr), varav Q4 utgjorde 2 761 tkr (1 998 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2022 för 100 % (100 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för 2022 uppgick till -1 846 tkr (-766 tkr), varav Q4 utgjorde -1 404 tkr (-773 tkr).
  • Orderingången under 2022 uppgår till 15,1 Mkr (10,4 Mkr).
  • Bolagets resultat per aktie 2022-12-31 uppgår till -0,034 kr (-0,014 kr).
  • Bolaget har under Q4 2022 genomfört nyemission med företräde för aktieägarna. Bolaget tillfördes genom nyemissionen ca 1,94 MSEK före emissionskostnader som uppgår till ca 380 TSEK. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2022-11-15.

 

VD har ordet

Ökad nettoomsättning, växtvärk och nytt orderingångsrekord på 15,1 Mkr!

Under 2022 samt även efter periodens utgång har vi upplevt ett fortsatt mycket högt tryck från marknaden. Den enormt stora efterfrågan på våra tjänster och produkter har gjort att orderingången 2022 uppgår till 15,1 Mkr – nytt rekord igen! – och ett gott steg på vägen mot vårt mål på 30 Mkr. Nettoomsättningen för 2022 uppgår till 9 309 tkr (7 077 tkr). Ökningen av nettoomsättningen med 32 % (20 %) jämfört med samma period föregående år är frukten av ökad försäljning och en ökad installationstakt. Resultatet för 2022 uppgår till -1 846 tkr (-766 tkr). Bolaget är i en stark tillväxtfas och har anställt fler montörer, vilket har givit en ökad kostnadsbild. Stora prisökningar på material under senare delen av 2022 påverkar också resultatet. Kraftiga leveransförseningar, främst av växelriktare, på grund av den globala komponentbristen medför också att det under Q4 2022 tagit längre tid att slutfakturera projekten, vilket påverkar nettoomsättningen och därmed resultatet. Förändringen i regler för det gröna avdraget till privatpersoner är mycket positiv men har fördröjt faktureringen under 2022 eftersom den nya högre nivån – 20 % istället för 15 % – endast ges på de inbetalningar som görs under 2023. Inget ont som inte har något gott med sig – vi har därmed kunnat göra en rekordfakturering under januari 2023!

 

Fulla orderböcker

Bolaget är nu fullbokade med installationer fram till början av Q3 2023. Det stora antalet offertförfrågningar medför att en hårdare urvalsprocess har implementerats där större och mer lönsamma affärer prioriteras, vilket kommer att vara gynnsamt för bruttomarginalen. Under perioden har Implementa som ett resultat av denna strategi förutom ett antal mindre och mellanstora anläggningar under 2022 sålt en solenergianläggning till ett värde av 1,0 Mkr till Österlens Golfklubb med installationsstart planerad till Q1 2023 samt ytterligare en stor anläggning för 1,3 Mkr till Sandéns Security Printing i Eslöv med installation planerad till Q2 2023.

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs flexibilitet i inköpsledet. Utvecklingstakten på solceller är hög och lagret hålls därför så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler av senaste modell och i högsta tillgängliga wattklass. Fokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter på tak och mark inom lantbruk, hästgårdar och industri men också på villor. Den globala bristen på komponenter orsakad av stor efterfrågan på solenergi, fraktsvårigheter och pandemi har dock gjort större inköp än tidigare nödvändigt då ledtiderna för leverans från leverantörerna ökat kraftigt. Framförhållning i inköpsledet är viktigt då vi räknar med att långa leveranstider, särskilt på växelriktare, kommer att hålla i sig ett tag framöver.

 

Expansion av verksamheten genom rekrytering av fler montörer

Implementa lägger stor vikt vid att hitta kompetent och ansvarsfull personal så att våra kunder erhåller säkra och noggrant installerade anläggningar som uppfyller alla de krav som ställs på solenergianläggningar. Under 2022 har monteringsstyrkan förstärkts med ytterligare två montörer samt ytterligare två efter periodens utgång. Fokus ligger på att växla upp organisationen för att kunna möta det fortsatt starka intresset för våra solenergilösningar och därmed öka takten på försäljning av större solenergianläggningar.

 

Att växla upp organisationen mot ett stabilt och långsiktigt vinstgivande företag kräver förstärkta finansiella resurser. Bolaget har därför under Q4 2022 genomfört en nyemission med företräde för aktieägarna, vilken gav ett fint tillskott till kassan som gör att vi kommer att kunna accelerera verksamheten, i första hand genom rekrytering av fler montörer, men också utveckla vår servicekapacitet. Genom att växa verksamheten organiskt i god ordning och säkerställa goda finanser är det vår övertygelse att vi kommer få en stabil och långsiktig ökning av aktievärdet. Jag vill tacka alla aktieägare för ert stöd så att vi kan fortsätta utveckla och bygga upp vår verksamhet under ledorden Kunskap – Engagemang – Kvalitet

 

Staffanstorp i februari 2023

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

 

Hela rapporten kan laddas ner här

Tillbaka