Beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i Implementa Sol AB (publ)

22 april, 2021

Styrelsen har med stöd av bemyndigande givet på bolagsstämma 26 mars 2021 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Syftet med nyemissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

att          öka bolagets aktiekapital med högst 421 633,25 kronor genom nyemission av högst 9 842 046 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:04284 kr per aktie);

att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:41 kronor;

att          emissionslikviden skall uppgå till högst 4 035 238,86 kronor;

att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Nitton (19) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier av serie B;

att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 30 april 2021;

att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 10 maj till och med 20 maj 2021;

att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021 på fastställt formulär;

att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 4 juni 2021 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 6 000 aktier;

att          handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att          vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;

att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2021;

att          sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 28 april 2021;

att          handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 10 maj 2021; samt

att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 12,4 % av röster och 17,4 % av kapital. Handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME. Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 46 749 718 stycken, varav 2 564 067 aktier av serie A och 44  185 651 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 69 826 321 stycken.

 

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 30 april 2021 kommer att få ett emissionsmemorandum tillsänt sig per post. Direktregistrerade aktieägare kommer även att få en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

 

Styrelsen

Tillbaka