Beslut om nyemission med företräde för aktieägare

14 september, 2023

Styrelsen har 2023-09-14 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna inom ramen för bemyndigande givet på bolagstämma 2023-04-26 gällande fram till nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Syftet med emissionen är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning. Emissionslikviden skall i angiven prioritetsordning användas till att öka förutsättningar för organisk tillväxt, vidareutveckla serviceorganisationen, komplettera och utöka bolagets digitala hjälpmedel och marknadsföring samt skapa en buffert för nuvarande och framtida verksamhet

 

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

 • att          öka bolagets aktiekapital med högst 722 448,32 kronor genom nyemission av högst 16 863 873 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:04284 kr per aktie);
 • att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:04284 kronor och en överkurs om 0:10716 kronor tillhopa 0:15 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras bundna överkursfonden;
 • att          emissionslikviden skall uppgå till högst 2 529 580,95 kronor;
 • att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar  till teckning av två (2) nya aktier av serie B;
 • att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 22 september 2023;
 • att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;
 • att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;
 • att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 2 oktober till och med 11 oktober 2023;
 • att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;
 • att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 2 oktober 2023 till och med den 16 oktober 2023 på fastställt formulär;
 • att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 27 oktober 2023 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad                    teckningstid;
 • att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 1 aktie;
 • att          handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske;
 • att          vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man har tecknat sig för;
 • att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår 2023;
 • att          sista dag för handel inklusive teckningsrätt är 20 september 2023;
 • att          handel med teckningsrätter samt BTA kommer att ske på handelsplatsen NGM Nordic SME fr o m 2 oktober 2023; samt
 • att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear      Sweden AB.

 

Styrelsen

 

Denna information är sådan information som Implementa Sol AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2023.

Implementa Sol AB, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp

www.implementa.se, info@implementa.se. Tel 0732-064500.

Kontaktperson: Dr Margareta Krook, VD. Styrelseordförande: Helene Vester

Tillbaka