Bidragsansökan statliga bidrag


Investeringsstöd för solceller

Det har införts ett ansökningsstopp för solcellsstödet fr o m 7 juli 2020. Stödnivåerna för bidrag är 20 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Länsstyrelsen kommer fortsatt bevilja stöd till de som sökt så länge det finns medel i bidragsfonden. Det står i Länsstyrelsens beslut om stöd till respektive bidragstagare när installationen senast måste vara slutförd, det vill säga ansluten till elnätet.

Grönt avdrag för privatpersoner

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att de nuvarande stöden till privatpersoner för solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Detta i syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget ska fungera på liknande sätt som rot och rut, så att köparen får avdraget direkt på fakturan.

Om förslaget går igenom gäller det installationer som utförs och betalas från och med 1 januari 2021.

Förslaget innebär att en skattereduktion ska gälla kostnaderna för arbete och material vid installation av grön teknik. Skattereduktionen ges för de debiterade kostnaderna för arbete och material med

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag så att köparen får avdraget direkt vid köpet. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år.

För rätt till skattereduktion krävs att den utförda installationen är hänförlig till hushållet för den som begär skattereduktion eller dennes förälder. Föräldern ska vara bosatt i Sverige.

Länk till Skatteverkets information hittar du här