Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Implementa Hebe AB, org nr 556581-9272, den 26 september 2017 fattades följande beslut:

Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens beslut 2017-08-24 om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med godkännande av extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående godkände stämman styrelsens beslut:

att       öka bolagets aktiekapital med högst 858 224,88 kronor genom nyemission av högst 14 303 748 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);

att        för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:30 kronor;

att        emissionslikviden skall uppgå till högst 4 291 124,40 kronor;

att        emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

att        avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 29 september 2017;

att        aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att        teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att        handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 9 oktober 2017 till och med 19 oktober 2017;

att        i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum för aktieägarna inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att        teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017 på fastställt formulär;

att        betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 31 oktober 2017;

att        vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier;

att        handel av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att        de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att       styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 27 september 2017. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 24,7 % av röster och 42,9 % av kapital. Handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen Nordic MTF. Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 19 071 665 stycken, varav 2 731 269 aktier av serie A och 16 340 396 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 43 653 086 stycken.

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 29 september 2017 kommer att få ett emissionsmemorandum tillsänt sig per post. Direktregistrerade aktieägare kommer även att få en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

 

Styrelsen

2017-09-26 11:03
Totalsumma:
    Till kassan