Kommuniké extra bolagsstämma i Implementa Sol AB (publ)

På extra bolagsstämman 2020-03-06 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:

 

 

Ändring av bolagsordningens paragraf 2

Med anledning av att Bolaget från 1 januari 2020 flyttat sin verksamhet från Odarslövsvägen 50 i Lund till Traversvägen 1 i Staffanstorp beslutade stämman enhälligt om ändring av bolagets säte enligt följande:

Tidigare lydelse:

Bolaget skall ha sitt säte i Lunds kommun.

Ny lydelse:

Bolaget skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

 

Beslut om försäljning av bolagets fastighet

Implementa Sol AB innehar en fastighet på det expansiva och attraktiva Brunnshögsområdet i Lund i nära anslutning till de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och har bedrivit sin verksamhet på denna fastighet sedan förvärvet av denna år 2011. Bolaget är i en tillväxtfas med ökad försäljning och installationer av solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri och villor. För att påskynda fortsatt försäljningsexpansion har verksamheten per 2020-01-01 flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler. Detta möjliggör frigörande av kapital som är bundet i Bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning, vilket informerats om via pressmeddelande 2019-09-13. Papworth Fastighetsförvaltning AB, org nr 559072-2681, har genom avtal signerat 2020-02-06, villkorat av bolagsstämmans godkännande, förvärvat Bolagets fastighet Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund.

 

Stämman godkände enhälligt styrelsens förslag att besluta om försäljning av fastigheten Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund till Papworth Fastighetsförvaltning AB till en köpeskilling om 3 500 000 kronor. Köpeskillingen skall enligt avtalet erläggas vid tre tillfällen – 350 000 kronor vid signering av köpeavtalet, 1 575 000 kronor den 3 april 2020 och resterande summa på 1 575 000 kr tillträdesdagen den 29 maj 2020.

 

Styrelsen

2020-03-06 10:18
Totalsumma:
    Till kassan