Kommuniké bolagsstämma Implementa Sol AB (publ)

På bolagsstämman 2020-03-27 i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, fattades följande beslut:

 

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2019 fastställdes.

Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2019.

Beslut om ansvarsfrihet                                                                                                              

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. 

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer                                                       

Stämman beslutade att arvode om totalt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor                                                                                        

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert Thell samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2021. Stämman beslutade välja Arne Jakobsson till ordförande för styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt.

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget. Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                     

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag. 

Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget

Bolagsstämman 2019-03-29 godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B-aktien enligt NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %. Lösenpriset har beräknats till 0,119 kr per aktie av serie B.

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen fram till tiden för nästa ordinarie bolagsstämma:

att      öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);

att      för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;

att      avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna nya aktier skall vara tidigast 30 april 2020 samt, om teckning sker vid mer än ett tillfälle inom teckningstiden, på närmast föregående vardag före teckningsdatum. Sista avstämningsdag är datum närmast föregående datum för ordinarie bolagsstämma 2021;

att      teckning av aktier skall kunna äga rum vid ett eller flera tillfällen under tiden från och med den 1 maj 2020 till och med datum för ordinarie bolagsstämma 2021;

att      teckning av aktier skall ske genom kontant betalning;

att      de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår; samt

att      styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Styrelsen

2020-03-27 11:16
Totalsumma:
    Till kassan