Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 september 2017 klockan 10.00, Odarslövsvägen 50, 224 82 Lund. Registrering börjar kl 9.45.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 september 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 20 september 2017 kl 12.00 under adressen ovan eller per fax 046-12 37 60 eller e-mail: info@implementa.se

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Styrelsen har 2017-08-24 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med godkännande av extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen:

att          öka bolagets aktiekapital med högst 858 224,88 kronor genom nyemission av högst 14 303 748 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);

att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:30 kronor;

att          emissionslikviden skall uppgå till högst 4 291 124,40 kronor;

att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 22 september 2017;

att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 2 oktober 2017 till och med den 16 oktober 2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 2 oktober 2017 till och med 12 oktober 2017;

att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum för aktieägarna inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 2 oktober 2017 till och med den 16 oktober 2017 på fastställt formulär;

att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 24 oktober 2017;

att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier;

att          utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

  1. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
  2. Stämmans avslutande.

 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av serie A och 16 340 396 aktier av serie B, vars röstvärde är 10 respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 43 653 086 stycken. Alla aktier i Implementa Hebe AB har oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Hebe ABs kapital och tillgångar.

 

Handlingar 

Handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast måndagen 4 september 2017.

 

Lund i augusti 2017

Styrelsen

Se kallelsen här

2017-08-24 17:10
Totalsumma:
    Till kassan