Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2020 klockan 10.00, Traversvägen 1, 245 34 Staffanstorp. Registrering börjar kl 9.45.

 

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 februari 2020, observera att den 29 februari 2020 är en lördag varför inregistrering måste ske senast 28 februari 2020, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 3 mars 2019 under adressen ovan eller e-mail: info@implementa.se

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om ändring av bolagsordningens paragraf 2.

Med anledning av att Bolaget från 1 januari 2020 flyttat sin verksamhet från Odarslövsvägen 50 i Lund till Traversvägen 1 i Staffanstorp föreslår styrelsen följande ändring av bolagsordningens paragraf 2:

Tidigare lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun.

Förslag till ny lydelse:

Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

7. Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget

 Bolagsstämman 2019-03-29 godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B-aktien enligt Nordic SME (tidigare Nordic MTF) på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %. Lösenpriset har beräknats till 0,119 kr per aktie av serie B.

Styrelsen föreslår att följande kompletterande beslut tas att bemyndiga styrelsen:

 • att öka bolagets aktiekapital med högst 6 000 kronor genom nyemission av högst 100 000 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);
 • att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;
 • att avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna nya aktier skall vara tidigast 30 april 2020 samt, om teckning sker vid mer än ett tillfälle inom teckningstiden, på närmast föregående vardag före teckningsdatum. Sista avstämningsdag är 30 december 2021;
 • att teckning av aktier skall äga rum vid ett eller flera tillfällen under tiden från och med den 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021;
 • att teckning av aktier skall ske genom kontant betalning;
 • att de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår; samt
 • att styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

8. Beslut om försäljning av Bolagets fastighet

 Implementa Sol AB innehar en fastighet på det expansiva och attraktiva Brunnshögsområdet i Lund i nära anslutning till de internationella forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och har bedrivit sin verksamhet på denna fastighet sedan förvärvet av denna år 2011. Bolaget är i en tillväxtfas med ökad försäljning och installationer av solenergianläggningar till lantbruk, ridhus, industri och villor. För att påskynda fortsatt försäljningsexpansion har verksamheten per 2020-01-01 flyttats till större och bättre lämpade hyreslokaler. Detta möjliggör frigörande av kapital som är bundet i Bolagets fastighet. Därför har bolagets styrelse beslutat att lägga ut bolagets fastighet till försäljning, vilket informerats om via pressmeddelande 2019-09-13. Papworth Fastighetsförvaltning AB, org nr 559072-2681, har genom avtal signerat 2020-02-06, villkorat av bolagsstämmans godkännande, förvärvat Bolagets fastighet Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund.

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om försäljning av fastigheten Östra Torn 28:7 på Odarslövsvägen 50 i Lund till Papworth Fastighetsförvaltning AB till en köpeskilling om 3 500 000 kronor. Köpeskillingen skall enligt avtalet erläggas vid tre tillfällen – 350 000 kronor vid signering av köpeavtalet, 1 575 000 kronor den 3 april 2020 och resterande summa på 1 575 000 kr tillträdesdagen den 29 maj 2020.

9. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

10. Stämmans avslutande.

 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 564 067 aktier av serie A och 44 085 651 aktier av serie B, vars röstvärde är 10 respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 69 726 321 stycken. Alla aktier i Implementa Sol AB har oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar.

 

Handlingar 

Handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast fredagen 14 februari 2020.

2020-02-06 17:03
Totalsumma:
  Till kassan