Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581‐9272, kallas till bolagsstämma fredagen den 28  april 2017 klockan 10.00, Odarslövsvägen 50, 224 82 Lund. Registrering börjar kl 9.45.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  den 22 april 2017, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 25 april 2017 kl 12.00  under adressen ovan eller per fax 046‐12 37 60 eller e‐mail: info@implementa.se 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2016,

b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter.

9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer.

11. Beslut om valberedning.

12. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Styrelsens förslag till bemyndigande.

14. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

15. Stämmans avslutande.

 

Se hela kallelsen här

2017-03-30 13:42
Totalsumma:
    Till kassan