Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2017

  • Nettoomsättningen för Q1 2017 uppgick till 325 tkr (181 tkr) där solenergiprodukterna stod för 83 % (66 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för Q1 2017 uppgick till -348 tkr (-402 tkr).
  • Bolaget genomförde nyemission med företräde för aktieägarna 6-20 mars 2016. Emissionen tillförde bolaget 944 tkr före emissionskostnader som beräknas uppgå till 200 tkr.
  • Kassan uppgick vid periodens slut till 1 114 tkr (1 376 tkr).
  • Bolaget har kallat till årsstämma den 28 april 2017.

VD HAR ORDET

 

Ökning av andelen sålda solenergiprodukter

Resultatet för Q1 2016 uppgick till -348 tkr (-402 tkr). Resultatförbättringen under Q1 2017 jämfört med samma period föregående år är en följd av ökad försäljning. Nettoomsättningen uppgick till 325 tkr (181 tkr) där solcellsrelaterade produkter utgör 83 % (66 %) av denna.

 

Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den svenska solcellsmarknaden, vilken enligt bolagets egna bedömningar i dagsläget uppgår till runt 600 Mkr, för nätanslutna system. Implementas ambition är att successivt utöka försäljningen av nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av Sverige. Detta sker redan för produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt etc.). Visionen är att förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler, i en framtid även kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

 

Verksamheten

Implementa erbjuder sedan augusti 2013 CE-märkta solcellspaneler och tillhörande kringutrustning från välrenommerade leverantörer med lång erfarenhet i branschen till både privat- och företagskunder. Sedan årsskiftet 2014/2015 är Implementa även återförsäljare av högkvalitativa tunnfilmssolpaneler. Under Q2 2015 har den första tunnfilmsanläggningen på 20 kW installerats och driftsatts och fler har följt under 2015-2017. Implementa kan även inom Skåne genom samarbetspartner erbjuda montering och installation av system till både privat- och företagskunder som önskar koppla in systemen till det befintliga elnätet. Mer information om produkterna finns på vår hemsida www.implementa.se.

 

Marknadsutveckling 75 % ökning i Skåne 2016

Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi (www.svensksolenergi.se) samt sedan 2014 Solar Region Skåne* (www.solarregion.se). Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv utveckling. Enligt en rapport från Energimyndigheten utkommen under september 2016** växte den svenska solcellsmarknaden under 2015 med 47,4 MW, varav Skåne 13,4 MW. Den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 procent, från 79,4 MW i slutet av 2014 till 126,8 MW i slutet av 2015. Den största procentuella ökningen skedde inom segmentet villa- och småhustak. Under 2016 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 75 % till 1 430 anläggningar med en sammanlagd effekt på 23 487 kW enligt Solar Region Skånes årliga kartläggning publicerad 2017-03-14.

 

Positiva nyheter för svensk solenergi

Den 29 september 2016 beslutade regeringen att flytta fram sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder till solcellsinstallationer från 31 december 2016 till 31 december 2019 i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Det nya datumet överensstämmer med den beslutade budgeten på 1,395 miljarder till investeringsstöd för solceller under åren 2016-2019. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och 20 % för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete.

 

Nyligen har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget ca 30 år och återbetalningstiden för en genomsnittlig anläggning ca 10 år. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare att beräkna återbetalningstiden för en solenergianläggning och att fler vågar satsa på solenergi. Den stora ökningen i intresseanmälningar som vi har sett under 2016 indikerar att detta stämmer, vilket också innebär en ökad försäljningspotential för Implementa.

 

Ökade marknadssatsningar - Webshop

Implementa avser öka marknads- och försäljningstakten under 2017. Implementa kommer som ett led i detta inom en nära framtid lansera en ny hemsida med en efterlängtad webshop där solenergiprodukter enkelt kan beställas www.implementa.se. Implementa avser under 2017 öka marknadsinsatserna till att även gälla större enheter som lantbruk och industri.

 

 

Lund i april 2017 

 

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Hebe AB

 

*Den ideella föreningen Solar Region Skåne startades upp 2007 som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål a􀆩 regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi. Implementa Hebe AB är sedan augusti 2014 medlemmar i Solar Region Skåne www.solarregion.se.

**https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/national-survey-report-pv-power-application-sweden-2015.pdf

2017-04-21 08:52
Totalsumma:
    Till kassan