Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

 

  • Nettoomsättningen för Q1-Q3 2017 uppgick till 828 tkr (896 tkr), varav Q3 utgjorde 175 tkr (263 tkr). Solenergiprodukterna stod för 85 % (77 %) av nettoomsättningen. 
  • Resultatet för Q1-Q3 2017 uppgick till -1 150 tkr (-1 336 tkr), varav Q3 utgjorde -469 tkr (-370 tkr).
  • Under perioden har styrelsen beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna och kallat till extra bolagsstämma 26 september 2017 där stämman godkände styrelsens beslut om nyemission i efterhand.
  • Styrelsen beslöt senarelägga datum för delårsrapport Q3 2017 till 2017-11-10.
  • Efter periodens utgång har bolaget genomfört nyemission med företräde för aktieägarna. Emissionen tecknades till 30,2 % och tillförde kassan 1,29 Mkr.
  • Efter periodens utgång har bolagets VD Margareta Krook genomgått vidareutbildning varvid bolagets konkurrenskraft förstärkts i och med att det nu kan erbjuda certifierade solcellsinstallationer.

VD HAR ORDET

Resultatförbättring samt ökning av andelen sålda solenergiprodukter

Resultatet för Q1-Q3 2017 uppgick till -1 150 tkr (-1 336 tkr). Under samma period förra året gjordes nedskrivningar av patent på 230 tkr i syfte att spara kostnader, vilket lett till resultatförbättringen. Nettoomsättningen uppgick till 828 tkr (896 tkr) där solcellsrelaterade produkter utgör 85 % (77 %) av denna.

 

Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den svenska solcellsmarknaden, vilken enligt bolagets egna bedömningar i dagsläget uppgår till minst 900 Mkr, för nätanslutna system. Implementas ambition är att successivt utöka försäljningen av nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av Sverige. Produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt etc.) säljs redan till kunder över hela Sverige. Visionen är att förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc. i en framtid även kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

 

Verksamheten

Implementa installerar inom Skåne nyckelfärdiga solenergisystem till både privat- och företagskunder och har tillgång till ett gediget sortiment av högkvalitativa paneler, både kiselkristallina och tunnfilmspaneler, samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov.  Mer information om tjänster och produkter finns på www.implementa.se.

 

Marknadsutveckling - 75 % ökning i Skåne 2016

Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi (www.svensksolenergi.se) samt sedan 2014 Solar Region Skåne* (www.solarregion.se). Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv utveckling. Under 2016 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 75 % till 1 430 anläggningar med en sammanlagd effekt på 23 487 kW enligt Solar Region Skånes årliga kartläggning publicerad 2017-03-14.

 

Solenergi – en god investering med årlig avkastning på 8-10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på mellan 8-10 % på investerat belopp. Den 29 september 2016 beslutade regeringen att flytta fram sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder till solcellsinstallationer från 31 december 2016 till 31 december 2019 i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Det nya datumet överensstämmer med den beslutade budgeten på 1,395 miljarder till investeringsstöd för solceller under åren 2016-2019. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och 20 % för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Regeringen har nyligen föreslagit en ökning av procentsatsen till 30 % även för privatpersoner. Denna ändring har ej beslutats av riksdagen vid skrivandet av denna rapport.

 

I början av 2017 har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare att beräkna återbetalningstiden för en solenergianläggning och att fler vågar satsa på solenergi. Den stora ökningen i intresseanmälningar som vi har sett under 2016-2017 indikerar att detta stämmer, vilket också innebär en ökad försäljningspotential för Implementa.

 

Ny hemsida med webshop - certifiering för solelinstallatör

Implementa avser öka marknads- och försäljningstakten framöver. Implementa har som ett led i detta under Q2 2017 lanserat en ny hemsida med en efterlängtad webshop där solenergiprodukter enkelt kan beställas - www.implementa.se. Implementa har även certifierats som solcellsinstallatör under oktober 2017, vilket förstärker bolagets konkurrenskraft i den växande solenergibranschen. Implementa avser under 2017 och framöver öka marknadsinsatserna till att i större utsträckning även gälla större enheter som lantbruk och industri samt arbeta för att kunna erbjuda egna produkter i framtiden. Jag vill slutligen tacka aktieägare och övriga intressenter för ert finansiella stöd utan vilket Implementa inte hade kunnat utvecklas.

 

Lund i oktober 2017                        

Margareta Krook, Tekn. Dr,

VD Implementa Hebe AB

Hela rapporten kan laddas ner här

 

*Den ideella föreningen Solar Region Skåne startades upp 2007 som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål a􀆩 regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi. Implementa Hebe AB är sedan augusti 2014 medlemmar i Solar Region Skåne www.solarregion.se.

2017-11-10 10:45
Totalsumma:
    Till kassan