Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen för Q1‐Q2 2017 uppgick till 653 tkr (633 tkr), varav Q2 utgjorde 328 tkr (452 tkr). Solenergiprodukterna stod för 81 % (77 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för Q1‐Q2 2017 uppgick till ‐681 (‐966 tkr), varav Q2 utgjorde ‐333 (‐564 tkr).
  • Den i Q1 genomförda nyemissionen med företräde för aktieägarna registrerades av Bolagsverket 2017‐04‐11.
  • Årsstämma hölls 28 april 2017.
  • Efter perioden har styrelsen beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna och kallat till extra bolagsstämma 25 september 2017 för stämmans godkännande av nyemissionen i efterhand.
  • Styrelsen har beslutat senarelägga datum för delårsrapport Q3 2017 till 2017‐11‐10.

VD HAR ORDET


Resultatförbättring samt ökning av andelen sålda solenergiprodukter
Resultatet för Q1‐Q2 2017 uppgick till ‐681 tkr (‐966 tkr). Under samma period förra året gjordes
nedskrivningar av patent på 230 tkr i syfte att spara kostnader, vilket tillsammans med en något ökad
försäljning innevarande år lett till resultatförbättringen. Nettoomsättningen uppgick till 653 tkr (633 tkr) där
solcellsrelaterade produkter utgör 81 % (77 %) av denna.


Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den svenska solcellsmarknaden, vilken
enligt bolagets egna bedömningar i dagsläget uppgår till minst 600 Mkr, för nätanslutna system.
Implementas ambition är att successivt utöka försäljningen av nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av Sverige.
Produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt etc.) säljs redan till kunder över hela Sverige. Visionen är att förutom att
erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc. i en
framtid även kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.


Verksamheten
Implementa erbjuder sedan augusti 2013 CE‐märkta solcellspaneler och tillhörande kringutrustning från välrenommerade
leverantörer med lång erfarenhet i branschen till både privat‐ och företagskunder. Sedan årsskiftet 2014/2015 är Implementa även
återförsäljare av högkvalitativa tunnfilmssolpaneler. Under Q2 2015 installerades den första tunnfilmsanläggningen på 20 kW och
fler har följt under 2016 och 2017. Implementa installerar inom Skåne nyckelfärdiga solenergisystem till både privat‐ och
företagskunder. Mer information om produkterna finns på vår hemsida www.implementa.se.


Marknadsutveckling ‐ 75 % ökning i Skåne 2016
Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi (www.svensksolenergi.se) samt sedan 2014 Solar
Region Skåne* (www.solarregion.se). Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv
utveckling. Under 2016 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 75 % till 1 430 anläggningar med en sammanlagd effekt på 23 487 kW enligt Solar Region Skånes årliga kartläggning publicerad 2017‐03‐14. Den största procentuella ökningen skedde inom segmentet villa‐ och småhustak.


Solenergi – en god investering med årlig avkastning på 8‐10 %
Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på mellan 8‐10 % på investerat belopp.
Den 29 september 2016 beslutade regeringen att flytta fram sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder till
solcellsinstallationer från 31 december 2016 till 31 december 2019 i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Det nya
datumet överensstämmer med den beslutade budgeten på 1,395 miljarder till investeringsstöd för solceller under åren 2016‐2019.
Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och 20 % för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete.
I början av 2017 har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till
nätanslutna solenergianläggningar. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare att beräkna
återbetalningstiden för en solenergianläggning och att fler vågar satsa på solenergi. Den stora ökningen i intresseanmälningar som vi
har sett under 2016‐2017 indikerar att detta stämmer, vilket också innebär en ökad försäljningspotential för Implementa.


Ökade marknadssatsningar ‐ Webshop
Implementa avser öka marknads‐ och försäljningstakten under 2017. Implementa har som ett led i detta under Q2 2017 lanserat en
ny hemsida med en efterlängtad webshop där solenergiprodukter enkelt kan beställas ‐ www.implementa.se. Implementa avser
under 2017 öka marknadsinsatserna till att i större utsträckning även gälla större enheter som lantbruk och industri.


Lund i augusti 2017


Margareta Krook, Tekn. Dr.
VD Implementa Hebe AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2017-08-25 09:00
Totalsumma:
    Till kassan