Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2018

  • Nettoomsättningen för 2018 uppgick till 2 667 tkr (951 tkr), varav Q4 utgjorde 878 tkr (123 tkr). Solenergiprodukterna stod under 2018 för 98 % (86 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för 2018 uppgick till -1 827 tkr (-1 698 tkr), där nedskrivningar av lager utgör  -60 tkr (-82 tkr). Resultatet för Q4 utgjorde -530 tkr (-548 tkr).
  • Bolagets resultat per aktie uppgår till -0,04 kr (- 0,07 kr).
  • Kassan uppgick vid årets slut 2018 till 1 041 tkr (731 tkr).
  • Bolaget har efter periodens utgång sålt en solenergianläggning värd 1 180 tkr för installation på en lantbruksfastighet i Svalövs kommun under Q1 2019.
  • Bolaget har vid avgivande av denna rapport ordrar på solenergianläggningar bekräftade till ett sammanlagt värde av 3,3 Mkr för leverans under våren 2019.

VD har ordet

 

Ökad försäljning med 281 %

2018 har varit ett spännande och händelserikt år där jag konstaterar att nettoomsättningen uppgår till 2 667 tkr (951 tkr), vilket är en ökning med 281 % jämfört med samma period föregående år. Resultatet för 2018 uppgick till -1 827 tkr (-1 698 tkr). Resultatförsämringen är en följd av investering i säljstyrkan under Q2 2018 genom att en certifierad säljare med gedigen erfarenhet av försäljning och installation av solenergianläggningar heltidsanställts. Säljaren har framgångsrikt arbetat med försäljning av solenergianläggningar till privat-, lantbruks- och industriella kunder sedan 2014.

Satsning inom lantbruk, hästgårdar och industri ger miljonorder under januari 2019

Under 2018 har solcellsmarknaden fortsatt expandera och intresset för solenergi är fortsatt stort och ökande. Implementa fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder inom Skåne.    I webshopen säljs produkter för mindre installationer som husvagnar, stugor etc till hela Sverige. De under 2017 frigjorda resurserna samt anställning av säljare under 2018 har gjort det möjligt att delta i fler mässor samt offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk, hästgårdar och industri än tidigare. Implementa deltog för första gången med monter i egen regi på den stora lantbruksmässan Borgeby Fältdagar 2018. Ett kvitto på att denna satsning varit riktig är en såld anläggning på 1 180 Mkr under januari 2019 till en lantbruksfastighet i Svalövs kommun. Implementa har under Q4 2018 och efter årsskiftet sett en ökad orderingång där solenergianläggningar, inklusive nämnda anläggning ovan, är orderbekräftade till ett sammanlagt värde av drygt 3,3 Mkr för installation våren 2019.

 

Tydlighet från myndigheter och stat ger stabilitet för kunder och leverantörer

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är 30 % på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete, för både privatpersoner och företag. Dessutom erhålls 60 öre skattereduktion för varje såld egenproducerad kWh upp till 30 000 sålda kWh per år. Ledtiderna från offert till investeringsbeslut samt efterföljande installation har fram till 2018 varit relativt långa, men det faktum att Länsstyrelsen i Skåne under 2018 tilldelades stora summor statliga stödpengar har gjort att väntetiden mellan ansökan av bidraget till beviljande av detta har minskade rejält under 2018. I nuvarande statliga budget som antogs i december 2018 har anslaget tyvärr halverats, vilket sannolikt kommer att öka ledtiderna mellan ansökan och utbetalt bidrag. Möjligheten att den nyvalda regeringen föreslår en ändringsbudget där anslagsnivåerna återställs är dock trolig. Yttermera diskuteras i dagsläget att införa en sk ”Sol-ROT” där ROT-avdraget föreslås utgöra 50 % av kostnaden för installationsarbete, vilket väntas motsvara bidraget på 30 %. Riksdagens beslut från 1 augusti 2018 om borttagande av bygglov för montering av solpaneler som följer byggnadens form har även det underlättat för många att ta beslut om investering i solenergi. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare och att fler vill satsa på solenergi. Under 2018 har även EU:s importtullar på solpaneler tillverkade i Kina tagits bort, vilket har påverkat prisbilden för solpaneler i positiv riktning både från kinesiska och övriga tillverkare.

 

KUNSKAP - ENGAGEMANG - KVALITET

Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och sortiment av högkvalitativa paneler samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på en ökad försäljning av dessa produkter genom en växande verksamhet med inriktning särskilt på större enheter inom lantbruk, hästgårdar och industri samt villor. Under 2019 kommer Implementa att delta med monter i egen regi vid lantbruksmässorna Mila 14-16 februari i Malmö samt Borgeby Fältdagar 26-27 juni utanför Borgeby i Skåne. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.

 

Lund i februari 2019                    

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Sol AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2019-02-08 09:07
Totalsumma:
    Till kassan