Kvalitet

Det geniala finns ofta i det enkla och det gäller inte minst solcellsanläggningar. Det enklaste receptet på att säkerställa långvarig pålitlig funktion i en solcellsanläggning är att använda så få komponenter som möjligt.

En solcellsanläggning förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst 25 år och många anläggningar kommer att producera el betydligt längre än så. Valet av komponenter och utförandet av installationen är helt avgörande för hur länge en anläggning kommer att producera el och samtidigt vara driftsäker.

Implementa Sol säljer produkter av hög kvalitet från välkända leverantörer. Vi eftersträvar alltid att leverera produkter som har bättre garantier än branschstandard.

När du investerar i en solcellsanläggning köper du förnyelsebar energi. Implementa Sols fokus ligger just där – att din anläggning ska kunna producera så mycket förnyelsebar el som möjligt under så lång tid som möjligt. 

Keep it simple!”

Installation

Då en solcellsinstallation skall vara säker i minst 25 år ställs mycket höga krav på installationen. Bra kvalitet på produkter kan aldrig uppväga en bristfällig installation.

Många solcellsanläggningar monteras på byggnader vilket ställer höga krav på täthet vid infästning och kabelgenomföring i tak och väggar. Det är både mycket viktigt att panelerna monteras ordentligt och att kabeldragningen görs korrekt. Skador på för närliggande plus– och minuskabel från samma slinga kan ge upphov till stående ljusbågar med mycket höga temperaturer – tillräckligt att tända eld på de flesta material. Samtidigt är det viktigt att inte ha för stort avstånd mellan kablar för att minska risken för elektromagnetiska fält. Alla kablar ska alltid fästas upp ordentligt och skyddas mekaniskt där det behövs. Oskyddade likströmskablar får aldrig hänga och dingla eller ligga an mot ett tak.

Implementa Sol har installerat solcellsanläggningar på tak och mark sedan 2014 och har den erfarenhet som krävs för att göra säkra installationer. Att installera solceller är ett ansvarsfullt arbete – överlämna det till någon du verkligen känner att du kan lita på.

    

   

Garantier

Garantitiden ger en indikation på hur länge en tillverkare vågar lova att en solpanel kommer att fungera. En solcellsanläggning monteras ytterst sällan ned så vår rekommendation är att köpa paneler med förväntad lång livslängd för bästa totalekonomi även om de initialt kanske blir något dyrare.

Många tillverkare av solpaneler lämnar 10 års produktgaranti samt en effektgaranti som lovar 80% efter 25 år. Garantin kan låta omfattande men är egentligen det absolut lägsta du kan förvänta dig på en solpanel. Vissa fabrikat lovar lite mer med 12 eller 15 års produktgaranti och/eller 85% kvarvarande effekt efter 25 år.

Vi på Implementa Sol anser att du som kund ska kräva mer av en produkt som förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst 25 år och fokuserar därför på paneler som har minst 17 års produktgaranti och en effektgaranti som garanterar minst 90% kvarvarande effekt efter 25 år.

Det är tillverkaren som står för de produkt- och effektgarantier som lämnas på komponenter sålda av Implementa Sol. Får du ett problem med en komponent som omfattas av giltig garanti hos tillverkaren så hjälper vi dig naturligtvis att hantera garantiärendet.

  

   

Inköpskanaler

För att Implementa Sol ska kunna anpassa varje solcellsanläggning efter dess unika förutsättningar krävs en stor flexibilitet i inköpsledet. Lagret hålls därutöver så lågt som möjligt för att alltid kunna leverera paneler i högsta tillgängliga wattklass.

Implementa Sol köper de europeiska panelerna antingen direkt från tillverkare eller via huvudgrossist där vi har goda relationer och insikt i tillverkningsprocessen. För att säkerställa kvaliteten på panelerna i mellanklassen för utomeuropeiska paneler handlar vi dessa från tre av Europas största solpanelsgrossister.

Premiumpaneler tillverkade i Asien samt växelriktare och optimerare köper vi från ovan nämnda europeiska grossister. Montageställning köper vi direkt från Europeiska tillverkare.

  

   

Solceller - Solpaneler

Solcellerna kan ses som den mest centrala delen i en solcellsanläggning. Cellerna är oftast tunna skivor av kisel som är ihopkopplade och monterade i det vi kallar en solpanel. Det finns idag ett mycket stort antal tillverkare av solpaneler varav ett fåtal även producerar sina egna solceller. Kvaliteten på både celler och paneler skiftar från fabrikat till fabrikat och ibland även inom ett och samma fabrikat då de tillverkas i olika fabriker.

Kvaliteten på en solpanel beror på allt från cellens kvalitet och storlek, lödningsteknik, antalet busbars (lödsträngar), material i glas, laminat och bakstycke till dioder och kopplingsboxar. Det generella talesättet att man får vad man betalar för stämmer oftast väl in även på solpaneler. Implementa Sol har en bred produktportfölj men fokuserar huvudsakligen på att sälja premiumfabrikat som Energetica (Österrike), LG (Sydkorea) och REC (Norge/Singapore). Vi levererar även prisvärda paneler från några av världens största tillverkare samt spanska Eurener.

I en mycket konkurrensutsatt bransch behöver många paneltillverkare minska sina kostnader för att möta pressade priser. Risken är överhängande att kvaliteten på paneler blir lidande, framförallt i låg- och mellanklassortimentet. För att garantera en god produktion i minst 25 år rekommenderar Implementa Sol att du investerar i en panel från ett preimumfabrikat som tex Energetica, LG eller REC. Mer om Energeticas paneler kan du läsa här

  

   

Växelriktare - Optimerare

Växelriktaren är den mest teknikintensiva och därmed känsligaste komponenten i en solcellsanläggning. Har du investerat i en kvalitetspanel kommer du förmodligen att behöva byta ut din växelriktare åtminstone en gång under anläggningens livslängd. För att säkerställa kvaliteten i växelriktaren säljer Implementa Sol endast växelriktare från de största leverantörerna med erkänt god driftsäkerhet som tex Huawei, SMA, SolarEdge och Ferroamp.

Växelriktarnas huvudsakliga uppgift är att omvandla likströmmen från solpanelerna till växelström som matas in på elnätet. De har även en del andra funktioner som att tex ställa in förhållande mellan levererad ström och spänning från panelerna för att uppnå högsta möjliga effekt – ”maximum power point tracking (MPPT)”.

MPPT sker, i de flesta växelriktare ( s.k strängväxelriktare), för varje sträng med upp till ungefär 22 seriekopplade paneler. Vissa fabrikat (SolarEdge) använder sig av effektoptimerare som istället optimerar förhållandet mellan ström och spänning för högsta effekt i en eller två paneler. Inget av systemen kan generellt sägas vara bättre än det andra utan det är förutsättningarna vid varje enskild installation som avgör om det är lämpligast att använda sig av strängväxelriktare eller optimerare. Ibland är lösningen en kombination där man använder sig av strängväxelriktare med effektoptimerare på vissa paneler, tex när ett fåtal paneler utsätts för oregelbunden skugga.

   

   

Montageställning, kablage, kopplingar och DC-brytare

Solpaneler måste sitta fast ordentligt och det finns flera duktiga tillverkare som specialiserat sig på infästning till solcellsanläggningar. Tillverkarna förser oss installatörer med beräkningsprogram så att vi utifrån vind- och snölastberäkningar kan dimensionera montageställningen på rätt sätt. Avståndet mellan infästningspunkter varierar från installation till installation och skall inte standardiseras.

Säkerställ alltid att din leverantör använder sig av en för ändamålet specifikt anpassad montageställning och att en ställningsberäkning är utförd utifrån förutsättningar på aktuell installationsplats.

Allt kablage på DC-sidan ska vara av typen – UV-beständiga enledarkablar med dubbel isolering. Kablage ska kopplas med MC4-kontakter (eller motsvarande) – inga undantag!

DC-bytare är tillsammans med felaktig (slarvig) kabeldragning de potentiellt allvarligaste felorsakerna i en solcellsanläggning. DC-brytare finns integrerat i växelriktarna och bör endast installeras vid absolut behov, tex vid krav på brandmansbrytare.

   

   

Skuggning

Det största problemet med skuggning av solceller/paneler är inte produktionsförluster. Historiskt har det varit så men idag används dioder i varje panel som minimerar förlusterna för hela systemet om en eller ett fåtal paneler skuggas. 

Det stora problemet med skuggning är att panelerna riskerar skadas av skuggning. Om en panel delvis skuggas kommer de icke skuggade cellerna i panelen att fortsätta producera ström. När denna ström når den skuggade cellen ökar motståndet och det uppstår värme i den skuggade cellen – ”Hot spot”. Hot spots kan leda till allvarliga skador på panelen eftersom dioderna inte är tillräckligt snabba att bryta strömmen innan värmen uppstår. Inte heller hjälper det nämnvärt med effektoptimerare. Kvaliteten på cellen har dock en avgörande betydelse för vilken skada cellen kommer att ta. Även storlek på cellen och antalet busbars (lödsträngar) påverkar skadans omfattning, ju mindre cell och ju fler busbars desto mindre risk för skada. Den enda kommersiella lösning hittills för att helt lösa problemet med hot spots på delvis skuggade paneler är e.ISP (Integrerat temperatur- och skuggskydd utan dioder) - en patenterad lösning, utan dioder, som endast finns på Energeticas paneler. 

Självklart är det ur produktionssynpunkt naturligtvis alltid bäst om panelerna inte är skuggade!

Totalsumma:
    Till kassan